Trädplan

Kalmar kommuns trädplan ska säkerställa att Kalmar tätort har en rik tillgång på träd av olika ålder och arter.

Fler sidor inom andra strategiska dokument

Klimatanpassning

Klimatanpassningsplanen beskriver konsekvenserna av ett förändrat klimat och hur de ska hanteras.

Stadsmiljöprogram

Stadsmiljöprogrammet är ett stöd för hur staden ska utvecklas medvetet och omsorgsfullt.

Mobilitetsstrategi

Mobilitetsstrategin visar Kalmar kommuns fortsatta inriktningen för hållbar mobilitet.

Grönstrukturplan

Grönstrukturplanen ska vara kunskapshöjande vad gäller grönstrukturens värde i en varaktigt god, frisk livsmiljö.

Riktlinjer för parkering

Kalmar kommuns parkeringsriktlinjer utgör ett viktigt underlag i plan- och bygglovsprocessen.

Palett för hållbara Norrliden

En väl gestaltad livsmiljö främjar hälsa, tillhörighet och framtidstro för alla i samhället.

Publicerad: 21 februari 2024