Mobilitetsstrategi

Visionsbild för att visa hur vi tar fram strategiska dokument, bland annat i kartform

Kalmar kommun har tagit antagit en mobilitetsstrategi. Strategin ska styra mot en hållbar färdmedelsfördelning år 2035.

I översiktsplanen finns en tydlig målsättning med färdmedelsfördelningen år 2035, nämligen 60 procent hållbara transportslag och 40 procent bilbaserat resande. Hållbara transportslag inkluderar gång, cykel och kollektivtrafik. Målsättningen ligger i linje med ambitionerna i Agenda 2030 och EU:s programarbete för grön mobilitet.

Fler sidor inom andra strategiska dokument

Klimatanpassning

Klimatanpassningsplanen beskriver konsekvenserna av ett förändrat klimat och hur de ska hanteras.

Stadsmiljöprogram

Stadsmiljöprogrammet är ett stöd för hur staden ska utvecklas medvetet och omsorgsfullt.

Grönstrukturplan

Grönstrukturplanen ska vara kunskapshöjande vad gäller grönstrukturens värde i en varaktigt god, frisk livsmiljö.

Riktlinjer för parkering

Kalmar kommuns parkeringsriktlinjer utgör ett viktigt underlag i plan- och bygglovsprocessen.

Trädplan

Kalmar kommuns trädplan ska säkerställa att Kalmar tätort har en rik tillgång på träd av olika ålder och arter.

Palett för hållbara Norrliden

En väl gestaltad livsmiljö främjar hälsa, tillhörighet och framtidstro för alla i samhället.

Senast uppdaterad: 1 mars 2024
Publicerad: 19 februari 2024