Grönstrukturplan

Kalmar kommuns grönstrukturplan belyser park- och naturområdens värden och förutsättningar ur såväl ett socialt och rekreativt perspektiv som ett biologiskt mångfaldsperspektiv.

Fler sidor inom andra strategiska dokument

Klimatanpassning

Klimatanpassningsplanen beskriver konsekvenserna av ett förändrat klimat och hur de ska hanteras.

Stadsmiljöprogram

Stadsmiljöprogrammet är ett stöd för hur staden ska utvecklas medvetet och omsorgsfullt.

Mobilitetsstrategi

Mobilitetsstrategin visar Kalmar kommuns fortsatta inriktningen för hållbar mobilitet.

Riktlinjer för parkering

Kalmar kommuns parkeringsriktlinjer utgör ett viktigt underlag i plan- och bygglovsprocessen.

Trädplan

Kalmar kommuns trädplan ska säkerställa att Kalmar tätort har en rik tillgång på träd av olika ålder och arter.

Senast uppdaterad: 1 mars 2024
Publicerad: 21 februari 2024