Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Översiktlig planering

I översiktsplanen drar vi upp övergripande långsiktiga riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas när det gäller användning av mark och vatten och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.

Översiktsplan

Översiktsplanen är utgångspunkten för vårt arbete med detaljplaner och fungerar som underlag för andra beslut

Fördjupade översiktsplaner

Här hittar du våra fördjupade översiktsplaner

Tematiska tillägg

I de tematiska tilläggen till översiktsplanen finns fördjupningar inom olika områden

Andra strategiska dokument

Här hittar du andra strategiska dokument som är en del i planarbetet eller ett stöd för planeringen

Ny översiktsplan

Om vårt arbete med att att ta fram en ny översiktsplan som ska vara klar 2023.

Planprogram

I planprogram tar vi ett helhetsgrepp över större områden för att reda ut hur de ska utvecklas i framtiden.