Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Andra strategiska dokument

Ibland görs också andra strategiska dokument som en del i planarbetet eller som ett stöd för planeringen. Det kan handla om förstudier där vi utreder platsens förutsättningar, eller riktlinjer för hantering av av en viss fråga.

Klimatanpassning

Klimatanpassningsplanen beskriver konsekvenserna av ett förändrat klimat och hur de ska hanteras.

Stadsmiljöprogram

Stadsmiljöprogrammet är ett stöd för hur staden ska utvecklas medvetet och omsorgsfullt.

Mobilitetsstrategi

Mobilitetsstrategin visar Kalmar kommuns fortsatta inriktningen för hållbar mobilitet.

Grönstrukturplan

Grönstrukturplanen ska vara kunskapshöjande vad gäller grönstrukturens värde i en varaktigt god, frisk livsmiljö.

Riktlinjer för parkering

Kalmar kommuns parkeringsriktlinjer utgör ett viktigt underlag i plan- och bygglovsprocessen.

Trädplan

Kalmar kommuns trädplan ska säkerställa att Kalmar tätort har en rik tillgång på träd av olika ålder och arter.

Palett för hållbara Norrliden

En väl gestaltad livsmiljö främjar hälsa, tillhörighet och framtidstro för alla i samhället.