Andra strategiska dokument

Visionsbild för att visa hur vi tar fram strategiska dokument, bland annat i kartform

Ibland görs också andra strategiska dokument som en del i planarbetet eller som ett stöd för planeringen.

Det kan handla om förstudier där vi utreder platsens förutsättningar, eller riktlinjer för hantering av av en viss fråga.

Fler sidor inom översiktlig planering

Översiktsplan

Översiktsplanen är utgångspunkten för vårt arbete med detaljplaner och fungerar som underlag för andra beslut

Fördjupade översiktsplaner

Här hittar du våra fördjupade översiktsplaner

Tematiska tillägg

I de tematiska tilläggen till översiktsplanen finns fördjupningar inom olika områden

Ny översiktsplan

Om vårt arbete med att att ta fram en ny översiktsplan som ska vara klar 2023.

Planprogram

I planprogram tar vi ett helhetsgrepp över större områden för att reda ut hur de ska utvecklas i framtiden.

Senast uppdaterad: 26 april 2022
Publicerad: 11 april 2017