Begära planbesked

Om du vill genomföra något på en enskild fastighet som kräver att en gällande detaljplan ändras, har du rätt att begära ett så kallat planbesked från oss.

Samma gäller om fastigheten ifråga inte är planlagd, om den åtgärd du vill vidta kräver att en detaljplan först upprättas.

Fler sidor inom planering

Detaljplanering

Om hur detaljplaneprocessen fungerar och när du kan vara med och påverka

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

Gällande detaljplaner

En gällande detaljplan är utgångspunkten för vad som får byggas i ett område

Pågående detaljplanearbete och projekt

Här hittar du detaljplaner och projekt som har med samhällsbyggnad att göra

Översiktlig planering

I översiktsplanen drar vi upp långsiktiga riktlinjer för hur vi vill utveckla Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 30 oktober 2019
Publicerad: 11 april 2017