Detaljplaner på samråd och granskning

Under samrådstiden kan du lämna in skriftliga synpunkter på förslaget. De tas emot av planarkitekten och sammanfattas i en samrådsredogörelse. Där redovisar kommunen också hur man ställer sig till synpunkterna och varför. Även under granskningstiden kan du skicka in dina synpunkter på planförslaget.

Senast den dag då samrådet eller granskningen startar finns aktuella handlingar tillgängliga på detaljplanens hemsida.

Fler sidor inom planering

Begära planbesked

Om du vill genomföra något som kräver att en gällande detaljplan ändras eller upphävs begär du planbesked.

Detaljplanering

Om hur detaljplaneprocessen fungerar och när du kan vara med och påverka

Gällande detaljplaner

En gällande detaljplan är utgångspunkten för vad som får byggas i ett område

Pågående detaljplanearbete och projekt

Här hittar du detaljplaner och projekt som har med samhällsbyggnad att göra

Översiktlig planering

I översiktsplanen drar vi upp långsiktiga riktlinjer för hur vi vill utveckla Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 10 juli 2024
Publicerad: 11 september 2018