Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Klimatanpassning

Kalmar kommuns arbete med klimatanpassning handlar om att göra kommunen mer motståndskraftig och öka förmågan att hantera effekter av ett förändrat klimat.

Mängden växthusgaser, till exempel koldioxid, i atmosfären påverkar temperaturen på Jorden. En höjd temperatur leder till ett förändrat klimat med bland annat fler värmeböljor och torrperioder, fler intensiva skyfall och en höjd havsnivå.

Hur stor temperaturökningen blir beror på hur snabbt utsläppen av växthusgaser och avskogning kan stoppas. Det i sin tur beror på vilka politiska beslut och avtal som fattas nationellt och globalt. Människans beteende spelar en stor roll, vi kan gå före politiska beslut och agera för minskad klimatpåverkan.

Utifrån de klimatscenarier som finns kan vi se att Kalmar kommun påverkas på många sätt. Fler och mer intensiva värmeböljor är en hälsorisk. Torrperioder blir utmanande för lantbruket. Samhället behöver anpassas till stigande vatten i åarna och översvämningar vid skyfall. Kalmars kustnära områden kommer påverkas av en höjd havsyta.

Temperaturen i luften påverkar havet. När det blir varmare utvidgas havsvattnet och tar större plats. Smältande glaciärer och landisar bidrar också till att havet stiger. Effekterna av den globala havsnivåhöjningen blir mest märkbar i södra Sverige på grund av att landhöjningen är mindre här jämfört med norra Sverige.

FN:s klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) sammanställer forskning och gör prognoser över havsnivåhöjningen. IPCC har tagit fram olika scenarier för havsnivåhöjningen, baserat på hur utsläppen av växthusgaser utvecklas. IPCC bedömer att om de globala utsläppen av växthusgaser är oförändrade, eller ökar, under de kommande årtiondena så kan havsnivån globalt stiga med en meter fram till år 2100. Lyckas vi inte minska den mänskliga påverkan på klimatet kan nivån vara cirka 2,5-3 meter högre år 2200 jämfört med dagens nivå.

Stormar eller kraftiga lågtryck kan leda till tillfälliga höjningar av havsytan. Höjningarna kan ske hastigt och kortvarigt. Hur stor höjningen blir varier, men tillfälliga rekord på drygt 1,5 meter över medelvattenståndet har observerats vid flera av SMHI:s mätstationer. Höjningarna sker främst under hösten och vintern. Normalhögvatten brukar inträffa någon eller några gånger om året. Ett 100-årshögvatten kan inträffa med bara några års mellanrum och sen dröjer det ett par hundra år till nästa gång. Ett extremhögvatten sker mer sällan än så.

SMHI bedömer att havsnivåerna i södra Sverige kommer ligga på samma nivå som det globala medelvärdet. Det innebär vi i planeringen av Kalmar behöver ta höjd för att medelhavsnivån kan stiga med 1 meter fram till år 2100 och 2,5–3 meter år 2200. Om medelvattenståndet stiger påverkas också högvattennivåerna, vilket gör att ytterligare säkerhetsmarginaler behöver inkluderas i planeringen för att skydda staden vid tillfälligt höjda vattennivåer. Kalmar kommun kommer att följa forskningen och prognoserna noga, för att kunna anpassa lösningar efterhand som kunskapen ökar.

Vid nybyggnationer och områdesutveckling omfattas den planerade byggnationen av en detaljplan. När en detaljplan tas fram utreds en mängd olika frågor. Då görs en bedömning om marken är lämplig för byggnation och vilka åtgärder som behöver vidtas utifrån faktorer som till exempel stigande havsnivåer eller skyfall.

Det mesta som byggs, och alla större nya områden, omfattas av en detaljplan. När en detaljplan tas fram utreds en mängd olika frågor där havsnivåhöjningen är en av dem. Utifrån den kunskap som finns när planen görs fattas sedan beslut genom avvägningar mellan olika intressen. I nya planer kan lösningar göras på olika sätt. Det kan till exempel fungera att bygga på platser som ligger lägre med vissa anpassningar. Sådana anpassningar kan vara att höja upp marken eller se till att byggnader tål en tillfällig översvämning vid framtida extremhögvatten.

Kalmar kommun avser att bevaka och utreda hur kommunens kustnära områden ska skyddas framöver. Vid nybyggnation anpassas bebyggelsen för att klara högre havsnivåer, utifrån riktlinjer satta av Länsstyrelsen.

Vatten som tillfälligt och ibland i stora mängder rinner på markytan kallas för dagvatten. Dagvatten är oftast regn eller smältvatten, oftast syftas på vatten från tak, gator, parkeringsplatser och stenläggningar. Dagvattnet kan också komma från marken när grundvatten tillfälligt tränger upp. På grund av de ökade skyfallen behöver förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering skapas. Genom att jobba med multifunktionella ytor, ex. fotbollsplaner som tillfälligt kan översvämmas och minska andelen hårdgjorda ytor, kan vi skapa en robust stad som kan hantera olika förändringar efter behov. Grönstrukturen spelar en viktig roll både för att ta hand om ökad nederbörd, men också för att dämpa temperaturer och säkerställa den biologiska mångfalden. De fördelar som naturen ger oss brukar kallas för ekosystemtjänster.

Fler sidor inom andra strategiska dokument

Stadsmiljöprogram

En stad måste få utvecklas men det ska ske medvetet, omsorgsfullt och med fokus på såväl detaljer som helheten. Som

Mobilitetsstrategi

Mobilitetsstrategin visar Kalmar kommuns fortsatta inriktningen för hållbar mobilitet

Grönstrukturplan

Grönstrukturplanen ska vara kunskapshöjande vad gäller grönstrukturens värde i en varaktigt god och frisk livsmiljö

Riktlinjer för parkering

Kalmar kommuns parkeringsriktlinjer utgör ett viktigt underlag i plan- och bygglovsprocessen samt stakar ut kommune

Trädplan

Kalmar kommuns trädplan ska säkerställa att Kalmar tätort har en rik tillgång på träd av olika ålder och arter.

Senast uppdaterad: 21 februari 2024
Publicerad: 9 april 2021