Stadsmiljöprogram

Illustrationsbild av Kalmar.

Kalmar stad ska vara en plats för alla. En plats där den gestaltade livsmiljön tas om hand och utvecklas tillsammans med bevarandet av en rik kulturmiljö. En plats där historien vårdas samtidigt som framtiden välkomnas. 

Fler sidor inom andra strategiska dokument

Klimatanpassning

Klimatanpassningsplanen beskriver konsekvenserna av ett förändrat klimat och hur de ska hanteras.

Mobilitetsstrategi

Mobilitetsstrategin visar Kalmar kommuns fortsatta inriktningen för hållbar mobilitet.

Grönstrukturplan

Grönstrukturplanen ska vara kunskapshöjande vad gäller grönstrukturens värde i en varaktigt god, frisk livsmiljö.

Riktlinjer för parkering

Kalmar kommuns parkeringsriktlinjer utgör ett viktigt underlag i plan- och bygglovsprocessen.

Trädplan

Kalmar kommuns trädplan ska säkerställa att Kalmar tätort har en rik tillgång på träd av olika ålder och arter.

Palett för hållbara Norrliden

En väl gestaltad livsmiljö främjar hälsa, tillhörighet och framtidstro för alla i samhället.

Senast uppdaterad: 1 mars 2024
Publicerad: 26 april 2022