Fastighetsförsäljning

Om din huvudman är fastighetsinnehavare bör du som god man med jämna mellanrum fråga dig om huvudmannen drar nytta av att fastigheten behålls. I de situationer som huvudmannen bor på fastigheten och vill bor kvar samt har råd med det, ska huvudmannen naturligtvis bo kvar. Om någon av dessa förutsättningar däremot inte är uppfyllda måste du som god man se över situationen.

Du som god man kan inte sälja en fastighet så länge huvudmannen kan utrycka sin åsikt och försäljningen är mot huvudmannens vilja. Om huvudmannen genom en sådan inställning äventyrar sin egen ekonomi ska du som god man meddela detta till överförmyndarverksamheten. Därefter får du, i samråd med överförmyndarverksamheten, överväga olika lösningar. Det bästa är förstås om du som god man kan övertyga din huvudman att sälja. Vid förvaltarskap kan en fastighet säljas mot huvudmannens vilja. 

Om huvudmannen inte är kapabel att ha någon åsikt i frågan och heller inte har någon nytta av fastigheten, ska den normalt säljas. Fastigheten kan dock behållas om den utgör en bra placering eller om den kan arrenderas alternativt hyras ut.

Om det gäller en fastighetsaffär mellan huvudmannen och dig som god man måste en särskild god man förordnas. Begäran om en särskild god man ska göras hos överförmyndarverksamheten. 

Underhållsskyldighet om fastigheten ska behållas

I de fall som huvudmannen ska ha kvar fastigheten måste du som god man se till att fastigheten sköts och inte förlorar i värde på grund av bristande underhåll. Fastighetsförvaltning kan dock i vissa fall vara komplicerad och i normala fall är det bäst att anlita någon som tar hand om fastigheten, speciellt när det gäller näringsfastigheter samt skogs- och jordbruksfastigheter.

  • Anlita en auktoriserad mäklare. En mäklare förutsätts ha kunskaper för att upprätta de handlingar som krävs samt att de måste ha försäkringsskydd som i vissa fall kan innebära skydd för de inblandade parterna, om det i efterhand skulle bli några problem. Anlitande av mäklare kräver inte överförmyndarverksamhetens tillstånd.
  • Ansök om överförmyndarverksamhetens tillstånd att försälja fastigheten. Det är enbart den gode mannen som kan ansöka, då fastighetsmäklare inte har behörighet att ansöka om samtycke.

Innehåll ansökan:

  1. Skäl till försäljningen (anges noga.)
  2. Huvudmannens samtycke till försäljningen om denne förstår vad saken gäller.
  3. Inhämta läkarintyg om huvudmannen inte kan ge samtycke p.g.a. sitt hälsotillstånd. Läkaren bör även intyga att huvudmannen p.g.a. av sitt hälsotillstånd inte längre klarar att bo i sin fastighet eller nyttja den på rätt sätt.
  4. Make eller sambo och de närmaste släktningarna ska lämna sitt yttrande över försäljningen. Med närmaste släktningar avses barn eller föräldrar. Finns det inga barn eller föräldrar är myndiga syskon och eventuella syskonbarn att anse som närmaste släktningar. Om yttrande inte kan inhämtas ska en förklaring om varför lämnas med ansökan. Anhöriga har ingen vetorätt.
  5. Ange huvudmannens andel av fastigheten. Om säljaren är ett dödsbo som huvudmannen är delägare i måste även en kopia av bouppteckningen lämnas in.
  6. Handlingar som ska bifogas framgår av ansökningsblanketten. 


  • Upplys mäklaren om eventuell handläggningstid hos överförmyndaren (tänk på detta när tillträde bokas in).
  • Skicka efter försäljningen in bevis på att köpeskillingen satts in på huvudmannens konto.


Fastighetsförsäljning av huvudmannen

Om huvudmannen själv vill sälja sin fastighet kan du som god man vara behjälplig med att kontakta mäklare. Därefter bör affären skötas mellan huvudmannen och inblandade parter och du som god man ska inte underteckna köpehandlingarna. Om du som god man ändå skulle skriva på köpekontraktet i egenskap av god man, måste ansökan om överförmyndarverksamhetens samtycke göras. 

Överlåtelser som inte kräver samtycke

Överförmyndarens samtycke krävs endast vid en frivillig överlåtelse. Om det gäller en exekutiv auktion eller en försäljning på offentlig auktion enligt lagen om samäganderätt krävs inte överförmyndarverksamhetens samtycke. Övertagande av hyresrätt till bostadsrättslägenhet kräver inte heller överförmyndarverksamhetens samtycke.

Fler sidor inom fastighet

Fastighetsköp

Fastighetsköp kan ske på två olika sätt om en person har en god man

Försäljning av lös egendom

Det är i första hand huvudmannen som bestämmer vad som ska säljas eller behållas gällande lös egendom

Senast uppdaterad: 3 februari 2023
Publicerad: 23 januari 2023