För dig som har god man

Att byta god man eller förvaltare

Den som har god man kan själv ansöka om att få byta god man. Detta görs skriftligen till överförmyndarverksamheten. Överförmyndarverksamheten kontaktar den gode mannen som får bemöta önskemålet och överförmyndarverksamheten bedömer därefter om ett byte är lämpligt.

En god man kan begära sig entledigad från sitt uppdrag. Den gode mannen kvarstår dock som god man tills det att överförmyndarverksamheten har hittat en ny god man och fattat beslut om byte. Begäran om entledigande ska göras skriftligen till överförmyndarverksamheten genom fri skrivelse.

Då en god man begär sig entledigad eller om en huvudman själv ansöker om att få byta god man är det viktigt att man förklarar varför begäran sker.

Om det blir aktuellt med ett byte ska ställföreträdaren fortsätta att sköta uppdraget tills Överförmyndarverksamheten beslutat att byta ställföreträdare.

Om förvalta egendom ingår i förordnandet ska en sluträkning göras av den tidigare gode mannen eller förvaltaren.

Den nye gode mannen eller förvaltare får en kopia av sluträkningen sedan den granskats av överförmyndarverksamheten.

Fler sidor inom god man, förvaltare, förmyndare

Om Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Öppettider och kontakt till överförmyndarverksamheten

För dig som vill bli god man

Som god man fungerar du som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen

För dig som är i behov av god man

En god man kan sköta din ekonomi eller hjälpa dig att ansöka om färdtjänst eller annat som du har rätt till i samhä

För dig som är god man eller förvaltare

Som ställföreträdare är du god man eller förvaltare åt människor som på grund av hälsotillståndet behöver hjälp

Förälder och förmyndare

Som förälder är du förmyndare

Blanketter och checklistor

Här hittar du alla blanketter och checklistor från överförmyndarverksamheten

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 3 februari 2023
Publicerad: 23 januari 2023