När behöver jag samtycke?

När en god man eller förvaltare vidtar vissa större åtgärder för sin huvudmans räkning krävs samtycke från överförmyndarverksamheten. Utan överförmyndarverksamhetens samtycke kan inte åtgärden genomföras. En god man behöver även huvudmannens samtycke till åtgärder som inte ingår i den dagliga livsföringen.

Samtycke krävs framförallt vid följande åtgärder:

  • Uttag av överförmyndarspärrade medel.
  • Placering av huvudmannens medel i aktier, andra värdepapper, kapital- och pensionsförsäkring och andra placeringsformer. Observera att vissa placeringsformer är undantagna från detta krav
  • Utlåning av huvudmannens medel
  • Köp, byte, försäljning, pantsättning och inteckning av fast egendom eller tomträtt
  • Köp, byte, försäljning och pantsättning av bostadsrätt
  • Arvskifte, bodelning och ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo
  • Upptagande av lån för huvudmannens räkning, ställande av huvudmannens egendom som säkerhet för lån med mera

Som god man är du skyldig att ha huvudmannens samtycke till de åtgärder du företar för hans eller hennes räkning. Detta gäller inte "om huvudmannens tillstånd är sådant att samtycke inte kan inhämtas" eller då det gäller rättshandlingar som företas för den dagliga hushållningen. Med det senare avses till exempel betalning av hyra och telefon och dylikt. För att avgöra om huvudmannens tillstånd utesluter samtycke kan ett läkarintyg krävas. Om en god man inte inhämtat huvudmannens samtycke kan det som den gode mannen har gjort komma att betraktas som ogiltigt och den gode mannen kan bli skadeståndsskyldig.

Fler sidor inom för dig som är god man eller förvaltare

Bouppteckning och arvskifte

I uppdraget som god man kan det uppkomma situationer där bouppteckning och arvskifte kan bli aktuellt

Ekonomi och redovisning

Information om årsräkning, redogörelse och sluträkning

Fastighet

Som god man kan du komma i situationer där försäljning- eller köp av fastighet kan bli aktuellt

När kan ett uppdrag sluta?

Ett uppdrag kan sluta genom att du meddelar att du inte längre vill ha uppdraget, det inte längre behövs en god man

Vem gör vad?

Praktiska och vanligt förekommande uppgifter som ingår i uppdraget

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 3 februari 2023
Publicerad: 23 januari 2023