För dig som är i behov av god man

En god man är en person som ger dig stöd på olika sätt. En god man kan sköta din ekonomi eller hjälpa dig att ansöka om färdtjänst eller annat som du har rätt till i samhället.

Du kan själv ansöka om god man eller förvaltare eller kan någon av dina närmast anhöriga göra det åt dig. Ansökan skickas till tingsrätten som sedan beslutar.

Om du inte kan göra en ansökan själv och inte har några anhöriga som kan ansöka, kan anmälan göras av verksamhetsansvarig inom sjukvården samt av socialnämnden eller omsorgsnämnden. De anmäler till överförmyndaren, som efter prövning ansöker till tingsrätten.

Under fliken "Hur gör du för att ansöka om god man eller anmäla ett behov?" finner du information om vad som skall ingå i en ansökan.

Om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan ta hand om din ekonomi och bevaka dina intressen, kan du ansöka om att få en god man hos tingsrätten. Ditt behov av hjälp ska vara varaktigt eftersom godmanskap ses som en långsiktig insats.

Om du kan få den hjälp du behöver på något annat sätt behövs i många fall inte en god man. En sådan hjälp kan exempelvis vara hjälp från anhöriga, fullmakt eller genom insatser via socialtjänsten exempelvis hemtjänst eller boendestöd. En fullmakt kan endast utfärdas av en person som förstår vad det innebär och själv kan kontrollera att den används på rätt sätt.

Eftersom ett godmanskap är frivilligt kan du när som helst ansöka om att godmanskapet ska upphöra hos tingsrätten.

Den som blir utsedd till god man för dig, företräder och hjälper dig i olika frågor som har med din ekonomi att göra. En god man ska också se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver samt se till att du har så goda levnadsvillkor som möjligt.

Godmanskapet bygger på ett samarbete mellan dig och den gode mannen. Gode mannen sköter betalning av hyra, räkningar och det löpande i vardagen. Den gode mannen får inte göra större åtgärder mot din vilja.

Du har fortfarande rätt att ingå avtal men för att godmanskapet ska fungera är det viktigt att du samarbetar med din gode man.

Ett godmanskap innehåller tre delar. Du anger i ansökan vilka delar du behöver hjälp med.

  • Bevaka rätt innebär att gode mannen företräder dina intressen i olika situationer. T ex ansökningar till myndigheter, kommunen eller försäkringskassan. Det kan även innebära att företräda dig vid försäljning av bostad, kontakter med fordringsägare, upplägg av avbetalningsplaner, arvskifte eller vid ansökan om skuldsanering.
  • Förvalta egendom innebär att din ekonomi tas om hand, att räkningar betalas och att en budget läggs upp. Det handlar dels om vardagsekonomi men kan även handla om att göra upp en avbetalningsplan på skulder eller förvalta tillgångar så som bankmedel, aktier, fonder med mera.
  • Sörja för person innebär att gode mannen genom regelbundna besök ska uppmärksamma dina behov och bevaka dina intressen. Gode mannen ska vara en länk mellan dig och omgivningen och uppmuntra och utveckla dig i dina sociala kontakter, boendet, vården och fritiden. Det är inte gode mannens uppgift att åka och handla eller följa med på läkarbesök utan uppgiften är att se till att det görs och söka de insatser som finns för det.

Det är tingsrätten som fattar beslut om att anordna godmanskap och utse en god man för dig. I kommunen finns också en överförmyndarverksamhet, vars uppgift är att kontrollera att den gode mannens arbete sköts på rätt sätt, det kallas tillsyn.

Överförmyndarverksamheten kontrollerar alla gode män och förvaltare så de inte har några betalningsanmärkningar eller finns med i belastningsregistret för att ha begått brott.

För vissa personer är det inte tillräckligt med att de får en god man. I stället behövs en förvaltare. Du kan få en förvaltare om det exempelvis på grund av sjukdom finns stor risk att du slösar bort dina pengar, om du drar på dig mycket skulder eller om det finns personer i din omgivning som försöker utnyttja dig ekonomiskt. Ett förvaltarskap kan då fungera som ett bra skydd för dig.

Till skillnad från godmanskap kan ett förvaltarskap vara en tvångsåtgärd. Förvaltare får du bara om det är absolut nödvändigt. Om du får en förvaltare betyder det att du förlorar din rättshandlingsförmåga. Du kan därför inte längre ingå avtal och du kan inte heller komma åt dina pengar. Det är förvaltaren som bestämmer om din ekonomi.

Eftersom ett förvaltarskap får stor betydelse för dig krävs det starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar om du ska få en förvaltare.

Fler sidor inom god man, förvaltare, förmyndare

Om Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Öppettider och kontakt till överförmyndarverksamheten

För dig som vill bli god man

Som god man fungerar du som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen

För dig som är god man eller förvaltare

Som ställföreträdare är du god man eller förvaltare åt människor som på grund av hälsotillståndet behöver hjälp

För dig som har god man

Av olika anledningar kan du som huvudman byta god man och förvaltare

Förälder och förmyndare

Som förälder är du förmyndare

Blanketter och checklistor

Här hittar du alla blanketter och checklistor från överförmyndarverksamheten

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 12 september 2023
Publicerad: 23 januari 2023