När kan ett uppdrag sluta?

Ett uppdrag kan sluta genom att du meddelar att du inte längre vill ha uppdraget, det inte längre behövs en god man eller förvaltare, överförmyndarverksamheten tar ifrån dig uppdraget eller din huvudman avlider.

  • Ett godmanskap upphör genom beslut i tingsrätten eller om huvudmannen (den som har god man) avlider.
  • Ett godmanskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av god man eller om den enskilde inte längre vill ha en god man. Den gode mannen, den enskilde, eller överförmyndarverksamheten kan ansöka till tingsrätten om att ett godmanskap skall upphöra.
  • En ansökan om upphörande från den enskilde eller den gode mannen ska ställas till tingsrätten. Den gode mannen kvarstår alltid i uppdraget tills det att tingsrätten beslutat om godmanskapet ska upphöra.
  • Skulle huvudmannen avlida upphör godmanskapet per dödsdagen och den gode mannen entledigas således automatiskt samma dag. Detta innebär att den som tidigare varit god man inte längre har behörighet att "företa rättshandlingar" för sin tidigare huvudman.
  • Det enda som en god man ska göra om en huvudman avlider är att underrätta anhöriga samt inge en sluträkning till överförmyndarverksamheten. Allt annat sköts efter dödsfallet av den enskildes dödsbo.

Om huvudmannen flyttar till en annan kommun är det mycket viktigt att du anmäler detta till överförmyndarverksamheten. Det är överförmyndaren i den kommun som huvudmannen är folkbokförd i som är behörig att utöva tillsynen över ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Ställföreträdarskapet kvarstår vid överflyttning till annan kommun och det är upp till dig som god man eller förvaltare att själv begära ditt entledigande. Begäran om entledigande ska ställas till den kommun dit huvudmannen flyttat. Även all redovisning av uppdraget sker till den nya kommunen.

Om din huvudman flyttar till ett annat boende eller en annan adress inom kommunen bör du självklart också uppmärksamma överförmyndarverksamheten om detta.

Fler sidor inom för dig som är god man eller förvaltare

Bouppteckning och arvskifte

I uppdraget som god man kan det uppkomma situationer där bouppteckning och arvskifte kan bli aktuellt

Ekonomi och redovisning

Information om årsräkning, redogörelse och sluträkning

Fastighet

Som god man kan du komma i situationer där försäljning- eller köp av fastighet kan bli aktuellt

När behöver jag samtycke?

När en god man eller förvaltare vidtar vissa större åtgärder för sin huvudmans räkning krävs samtycke från överförm

Vem gör vad?

Praktiska och vanligt förekommande uppgifter som ingår i uppdraget

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 12 september 2023
Publicerad: 23 januari 2023