För dig som är god man för ensamkommande barn

Alla barn och ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller en annan vuxen person ska få en god man. Nedan kan du läsa mer om själva uppdraget samt andra inblandade myndigheter och parters roller.

Som en god man för ett ensamkommande barn inträder du i föräldrarnas ställe som förmyndare och vårdnadshavare. I förmyndarens ställe ansvarar den gode mannen för att förvalta barnets egendom samt företräda barnet i ekonomiska angelägenheter. I rollen som vårdnadshavare ansvarar den gode mannen för barnets personliga förhållanden och ska därmed se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda.

Som god man intar du dock inte föräldrarnas ställe i den aspekten att du ska utföra den dagliga omvårdnaden och tillsynen eller har försörjningsplikt för barnet. Däremot ska du som gode man se till att omvårdnad- och tillsynsdelen är tillgodosedd utan att rent praktiskt utföra den själv (läs mer under socialtjänstens uppdrag och boendets ansvar).

Andra delar av uppdraget kan vara att ansöka om uppehållstillstånd, bistå i asylprocessen, ansöka om stöd enligt socialtjänstelagen samt ansöka om ekonomiskt bidrag och teckna hyreskontrakt.

Den gode mannen är en av de viktigaste personerna i barnets omgivning och den gode mannens insatser kan ofta vara avgörande hur barnets första tid samt framtiden i Sverige blir. De ensamkommande barnen har olika bakgrunder och levnadsöden. Vissa har kommit hit på grund av krig och andra efter exempelvis naturkatastrofer, för att undvika militärtjänstgöring, förföljelse eller andra misärförhållanden. Även resan hit kan för många vara traumatiserande. Gemensamt för dem alla är att de befinner sig i en utsatt situation.

De ensamkommande barnen har i många fall ingen familj eller släktingar som kan stödja dem och de har ofta varit med om omständigheter som ingen-speciellt inte barn-ska behöva uppleva. De är givetvis i stort behov av trygghet i tillvaron. Som god man kan man vara med och säkerställa denna trygghet. Ledorden för ”barnets bästa” bör således genomsyra uppdraget. Det är ett stort ansvar som en god man för ensamkommande barn tar på sig men insatsen kan innebära avgörande skillnad.

Uppdraget

Som en god man för ett ensamkommande barn inträder du i föräldrarnas ställe som förmyndare och vårdnadshavare

Övriga länkar