Bouppteckning och arvskifte

I uppdraget som god man kan det uppkomma situationer där bouppteckning och arvskifte kan bli aktuellt och där du som god man blir delaktig i processen. Här nedan följer begrepp och process kring bouppteckning och arvskifte.

  • Arvslott är arvingens andel av arvet. 
  • Laglott är halva arvslotten. Den avlidnes bröstarvinge (barn) har alltid rätt till sin laglott. 
  • Arvskifte är den process då arvet delas upp mellan dödsbodelägarna. Om den efterlevande maken är den enda dödsbodelägaren sker inget arvskifte utan enbart en överföring av tillgångarna. 
  • Arvskifteshandling är en handling som ska upprättas under arvskiftet och undertecknas av samtliga dödsbodelägare. När handlingarna undertecknats av samtliga ska den gode mannen inhämta överförmyndarverksamhetens samtycke till fördelningen.
  • Redogörelse vid uteblivit skifte om dödsboet inte avslutas inom sex månader efter att bouppteckningen förrättades ska den gode mannen lämna en skriftlig redogörelse till överförmyndarverksamheten om anledningen till att boet inte har skiftats. Om den gode mannen inte lämnar in en redogörelse kan överförmyndarverksamheten förelägga gode mannen vid vite att lämna in den.

Fler sidor inom för dig som är god man eller förvaltare

Ekonomi och redovisning

Information om årsräkning, redogörelse och sluträkning

Fastighet

Som god man kan du komma i situationer där försäljning- eller köp av fastighet kan bli aktuellt

När behöver jag samtycke?

När en god man eller förvaltare vidtar vissa större åtgärder för sin huvudmans räkning krävs samtycke från överförm

När kan ett uppdrag sluta?

Ett uppdrag kan sluta genom att du meddelar att du inte längre vill ha uppdraget, det inte längre behövs en god man

Vem gör vad?

Praktiska och vanligt förekommande uppgifter som ingår i uppdraget

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 3 februari 2023
Publicerad: 23 januari 2023