Planprogram för Snurrom

Karta Snurrom planprogram

Just nu!

Planprogrammet för Snurrom finns nu ute på samråd. Du kan lämna synpunkter under perioden 28 oktober 2022 till den 16 december 2022.

Handlingarna finns under fliken samråd längre ner på sidan.

I Snurrom vill vi skapa den moderna friluftsstaden i norra Kalmar. Här möts natur och stad, friluftsliv och vardagsliv. I friluftsstaden ska du ha nära till sport och natur, men även tillgång till mötesplatser, service, handel, nöjen och arbetsplatser.

I området ska det finnas en stor variation av olika former av bostadsbebyggelse. Stadsdelen ska vara en attraktiv plats för både invånare och besökare att bo, leva och mötas i. Redan nu står omkring 1100 bostäder klara och när allt är utbyggt förväntas 8 400 människor kunna bo här. I området kommer även en ny bad- och friskvårdsanläggning att byggas.

Föreslagen utveckling av stadsdelen Snurrom

Samhällsbyggnadskontoret i Kalmar har tagit fram ett förslag för utvecklingen av Snurrom i form av ett planprogram. Planprogrammet visar översiktligt strukturen och målbilden för utvecklingen av stadsdelen. I planprogrammet ingår Krafslösa, Vimpeltorpet och Snurrom. Planprogrammet överensstämmer med Översiktsplanens intentioner. Kommunens bedömning är att genomförandet av planprogrammet kan antas medföra betydande miljöpåverkan och därför har en strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning upprättats enligt miljöbalken 6 kap 5-12 §§.

Syftet med planprogrammet

  • Utredda förutsättningar och fastställa en övergripande struktur
  • Påbörja och underlätta påbörjade och framtida detaljplaner och deras genomförande
  • Skapa en gemensam grund för dialog och förståelse

Tidplan

  • Samråd 28 oktober till 16 december 2022
  • Arbetet med programmet beräknas vara slutfört mars 2023

Inbjudan till samråd

Du är välkommen på samrådsmöte där vi berättar mer om förslaget och det ges möjlighet att ställa frågor. Anmälan görs till birgit.endom@kalmar.se

16 nov kl. 18.00-19.30, Storgatan 35 B Kalmar, mötesrum Magistern
23 nov kl. 18.00-19.30, Digitalt möte via Teams

Hur vill du att Snurrom ska utvecklas?

Fram till den 16 december 2022 har du möjlighet att lämna in dina synpunkter på det förslag som är framtaget.

Dina synpunkter skickas skriftligt till:
sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Ange ditt namn, samt ärendenummer 2017–2022 i ämnesraden.

Kontakta oss vid frågor

Birgit Endom, 0480-45 03 68, birgit.endom@kalmar.se
Daniela Edvinsson, 0480-45 03 94, daniela.edvinsson@kalmar.se

Processen för planprogram och detaljplan

Ett planprogram tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner för ett större område. Programmet ska ange en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Planprogrammet ska skickas på samråd till andra kommunala förvaltningar, myndigheter och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget inför fortsatt detaljplanering. Syftet med ett planprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede skall breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda skall ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta. Planprogrammet är inte juridiskt bindande men är vägledande för den framtida planeringen av området.

Synpunkterna från samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse som godkänns tillsammans med planprogrammet av samhällsbyggnadsnämnden. Därefter görs vanligtvis flera detaljplaner för olika delar av det område som planprogrammet täcker, där planprogrammet utgör ett vägledande dokument. Under fortsatta arbetet med detaljplaner planeras markens användning på en mer detaljerad nivå.

Illustration av planprocessens steg.

Bilden visar processen för planprogram och detaljplaner. Just nu är planprogrammet i fasen samråd som illustreras i den streckade cirkeln. Efter att planprogrammet godkänns kommer arbetet med detaljplaner att påbörjas.

Kontakt

Senast uppdaterad: 28 november 2022
Publicerad: 8 juni 2020