Köpa tomt och bygga hus – så här går det till

Det är spännande att bygga ett eget hem, en resa som kräver kunskap och engagemang. Här har vi samlat viktig information om att köpa tomt och bygga hus. Läs alla steg redan i början så att du är bekant med dem och har alla förutsättningar klara för dig.

Nya tomter

Ju mer du har funderat på vad för slags tomt och hus du önskar desto mer förberedd är du om du erbjuds en tomt. Nya tomter i Läckeby, Fjölebro vid Lindsdal, delar av Karlssons äng i Kalmar, Trekanten och Rinkabyholm kommer i första hand att erbjudas tomtkön. Övriga tomter förmedlas via fastighetsmäklare.

Ju mer du har funderat i förväg på vad för slags tomt och hus du önskar desto mer förberedd är du. Att ha några olika alternativ klara för dig är bra eftersom alla hus inte fungerar på alla tomter. Kontakta också gärna din bank för att höra så att du har ekonomisk möjlighet att bygga ett nytt hus. Genom att förbereda dig på detta sätt får du också mer kunskap om hur byggprocessen går till hos olika husföretag och hur mycket det kan kosta.

Om du är med i tomtkön kommer information om de villatomter som erbjuds tomtkön att skickas via e-post till dig. Är du intresserad av en eller flera tomter anmäler du intresse för dem och rangordnar dem i den ordning du önskar. Du får bara köpa en tomt.

Övriga tomter kommer att säljas med hjälp av fastighetsmäklare.

När svarstiden på intresseanmälan gått ut går vi igenom alla anmälningar och skickar ut e-post där vi erbjuder tomterna enligt turordningen i tomtkön. Du får då några dagar på dig att bestämma om du vill reservera tomten eller inte.

Hittat en tomt som du gillar? Anmäl intresse och informera dig!

Efter att tomter erbjudits tomtkön finns det ibland tomter kvar. Till dem är det först till kvarn som gäller oavsett om du är med i tomtkön eller inte eller så säljs de via fastighetsmäklare. Anmäl ditt intresse! 

Kommunens tomter säljs i befintligt skick och det är viktigt att du undersöker tomten innan du bestämmer dig för att köpa den! Du får därför reservera den i cirka 30 dagar. Läs nu noga all information som rör tomten som till exempel detaljplan, lantmäteriförrättning och geoteknisk undersökning. Åk ut på plats och titta på tomten. Kolla även på olika husmodeller för att se vilka som passar tomten, räkna på kostnader och prata med bank med mera.

Att reservera tomten kostar dig inget och du förbinder dig inte till något köp. Innan reservationstidens slut ska du höra av dig till oss för att antingen säga nej till tomten eller gå vidare genom att tacka ja och skriva under köpekontrakt. Hör vi inte ifrån dig upphör tomtreservationen att gälla och tomten erbjuds någon annan på tur.

Belysningsstolpar, elskåp etcetera finns på plats när du köper din tomt. Ta hänsyn till dem och var noga med att anpassa din utfart så att inte exempelvis belysningsstolpar hindrar dig att köra in på din uppfart.

I handlingen från lantmäteriförrättningen kan du läsa tomternas storlek med exakta mått, om någon annan har en rättighet på din tomt som till exempel servitut eller ledningsrätt med mera.

Tomterna är aldrig förberedda för grundläggning av byggnader eller andra anlagda ytor, utan marken är eventuellt förberedd för plantering. Ofta finns en översiktlig geoteknisk undersökning för området. Undersökningen visar bara hur marken är precis i borrhålet. Du kan behöva göra ytterligare undersökningar för att vara säker på vad som finns under markytan och vad som behöver göras vid grundläggning för ditt hus. De undersökningarna får du själv bekosta. Kalmar kommun kommer inte att ersätta dig för några kostnader – så undersök tomten noga!

Tacka ja till en tomt – vi skriver ett köpekontrakt

Om du bestämmer dig för att tacka ja till att köpa tomten så skriver vi under ett köpekontrakt. Du betalar inom några dagar efter det in handpenningen. Även om du har hittat ditt drömhus – vänta med att skriva avtal med husleverantör eller annan entreprenör tills bygglovet fått laga kraft!

Det kan vara lockande att redan nu skriva under avtal med en husleverantör eller annan entreprenör som du vill anlita för husbyggnationen. Men vänta tills bygglovet är beviljat och har fått laga kraft! Det är först då du verkligen vet att huset går att bygga på tomten.

Sök bygglov

När köpekontraktet är underskrivet är det också dags för dig att beställa nybyggnadskarta och söka bygglov för det hus du har valt. Bygglovet måste få laga kraft inom fem månader efter att vi skrivit under köpekontraktet.

När du får tillgång till tomten är gatan utbyggd i körbart skick. I nya områden kommer ytterligare lager asfalt att läggas efter att husen har byggts för att nå den projekterade gatuhöjden. Höjdsättning av marken på en tomt och även golvhöjd inne i huset ska göras så att anpassning sker till projekterade nivåer på anslutande gata och/eller gång- och cykelväg samt uppdämningsnivå för dag- och spillvatten. Om tomten behöver höjas eller sänkas för att nå lämplig nivå får du själv bekosta uppfyllnad/avskalning av tomten för att nå dit.

Nu blir tomten din!

När bygglovet har fått laga kraft bokar vi en tid för tillträde. Du betalar priset för hela tomten och vi skriver under ett köpebrev. Du, eller din bank, söker sedan lagfart. Du har nu två år på dig att bygga klart bostadshuset och få godkänt slutbesked av samhällsbyggnadsnämnden.

När bygglovet fått laga kraft ska vi slutföra köpet genom att du tillträder tomten. Vi bokar en tid för att träffas antingen på banken eller på Kalmar kommun. Träffas vi på banken kan du föra över pengarna direkt, annars betalar du in dem några dagar i förväg så att vi vet att rätt belopp finns på kommunens konto innan vi ses. Det du betalar vid tillträdet är resten av priset på tomten, eventuella anslutningsavgifter för vatten och avlopp samt fastighetsskatt. När betalningen har skett skriver vi under ett köpebrev.

Köpebrevet behöver du när du ska söka lagfart hos Inskrivningsmyndigheten. Banken brukar hjälpa till med det. Tomter utan hus saknar ofta taxeringsvärde och du kan behöva bifoga ett värdeintyg med din ansökan för lagfart. När du beviljats lagfart kommer du att stå som ägare till fastigheten i fastighetsregistret.

För att tomter och områden inte ska stå ofärdiga ska ditt hus vara färdigt inom två år efter tillträdesdagen. Slutbesked för huvudbyggnaden som visar att huset är färdigt ges av samhällsbyggnadsnämnden.

Markarbete, utsättning av hus och äntligen byggstart!

När du har tillträtt tomten får du också börja göra markarbeten på din tomt. Innan du börjar med grunden för huset ska husets alla hörn markeras, så kallad utsättning. Det gör du i samarbete med stadsingenjörsenheten.

Fastighetsgränser med tillhörande gränsmarkeringar definierar fastighetens utbredning på marken och är viktiga för dig som ägare att känna till när du ska bygga, plantera häck med mera. Gränsmarkeringarnas placering ser du i lantmäteriförrättningen och på plats är det oftast järnrör i marken, men de förekommer även som till exempel spik i asfalt och dubb i sten.

Gränsmarkeringarna är utplacerade av lantmäterimyndigheten och dessa ska du vara rädd om. Du får aldrig rubba, flytta eller kapa en gränsmarkering – det är olagligt. För att du lättare ska hitta dina gränsmarkeringar finns ofta en träkäpp placerad intill gränsmarkeringen. I nya områden väntar man ibland med att markera gränserna tills alla markarbeten är klara då markeringarna annars kan försvinna i samband med att man gräver på tomten.

Kan du inte hitta fastighetens gränsmarkeringar kan stadsingenjörsenheten mot en kostnad göra en gränsvisning i samband med husutsättningen.

Förbindelsepunkt för vatten- och avloppsledningar ligger 0,5 meter utanför tomtgräns och köparen ansvarar för servisledningarna fram till denna punkt. Vid eventuella problem med servisledningar i framtiden kan det vara bra att enkelt kunna utföra schakt till ledningarna.

För att husets placering ska stämma med bygglovet ska husets grund markeras i varje hörn eller vinkel inför grundläggningsarbetet, så kallad utsättning. En husutsättning innebär att personal från stadsingenjörsenheten kommer ut till fastigheten och markerar var huset ska byggas enligt ditt bygglov. Det normala förfarandet är att det först sker en grovutsättning som används som hjälp för att bereda marken. Därefter sker en finutsättning inför själva byggnationen.

Inför grundläggning av ditt hus behöver marken förberedas. Buskar, sly, stenar, rötter och annat som finns på tomten tar du själv bort och tar hand om. Rötter räknas som farligt avfall och ska köras till deponi. De träd som finns på tomten tas i regel ner av kommunen innan tomten säljs. Finns träd kvar kan du välja att spara dem. Träd kan vara skyddade – det står i så fall i detaljplanen och då krävs marklov för att få fälla dem.

Du får alltid själv gräva ur för att förbereda för ditt hus. Kommunen förbereder aldrig för grundläggning.

När markarbeten görs och maskinerna ändå är på plats kan det vara smidigt att också till exempel förbereda för eventuell tomtdränering, plantering av häckar och rabatter.

Schaktmassor som blir över vid schaktningsarbeten på fastigheten är tomtköparens ansvar och bör regleras med berörda entreprenörer. Massorna kan köras till deponi eller användas till utfyllnad i andra projekt, det sker i så fall på tomtköparens bekostnad. Fastigheter som innehåller överskott av matjord av överenskommen bra kvalitet, som ej går åt för finplanering av fastigheten, ska transporteras bort till av kommunen anvisad plats. Även det bekostas av dig som tomtköpare.

Om massorna ska användas på annan plats än din tomt måste de godkännas av kommunens miljöavdelning på samhällsbyggnadskontoret. Vid frågor om möjlighet till plats för utfyllnad med överskottsmassor eller överenskommelse om plats för matjord kontaktar du serviceförvaltningens produktionsavdelning. Ring kontaktcenter, telefon 0480- 45 00 00, så hjälper de dig till rätt person.

Godkänt slutbesked – flytta in!

När samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun ger ditt hus ett godkänt slutbesked får du flytta in. Trädgården kan du ordna innan inflyttning eller när du är på plats. Gatorna bygger vi klart när de flesta husen är på plats. Börja nu trivas i ditt nya hem!

Att arbeta med och färdigställa ett nytt område tar tid, ibland lång tid, innan alla husen är byggda och området är fullt iordningsställt med grönområden, gator, eventuell lekplats med mera. Du får därför räkna med bygg- och anläggningstrafik under en tid efter att du själv har flyttat in i ditt nya hus. När du får tillgång till tomten är första asfaltslagret lagt och sista lagret läggs först när de flesta tomterna är sålda för att den tunga trafiken inte ska förstöra sista lagret asfalt. De tomter som under en tid saknar hus kommer inte att göras i ordning av kommunen.

Fler sidor inom villatomter

Information om kommande villatomter

Fyll i vårt formulär för att veta mer om våra kommande villatomter.

Lediga villatomter

Alla lediga tomter och områden med nya tomter på gång. Läs information om och anmäl intresse för tomt här.

Tomtkö

Tomtkön kommer att avslutas. Läs mer om vilka tomter som ska erbjudas tomtkön.

Senast uppdaterad: 1 februari 2023
Publicerad: 22 februari 2019