Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 16 oktober

Det finns i nuläget ingen omsorgstagare med bekräftad smitta av covid-19 inom äldreomsorgens verksamheter i Kalmar. Senast en omsorgstagaren hade bekräftad smitta var i månadsskiftet juli-augusti.

Besöken till vård- och omsorgsboende har varit igång sedan den 1 oktober.
- Det har överlag fungerat väl på alla boenden. Det finns dock besökare som inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer eller de förhållningsregler som finns på våra vård- och omsorgsboenden för säkra möten. Där vill vi påminna att även om smittoläget i Kalmar är lågt för tillfället är det av yttersta vikt att Folkhälsomyndighetens rekommendationer och boendens förhållningsregler efterlevs. Det krävs för att vi även fortsättningsvis ska kunna hålla omsorgstagare på vård- och omsorgsboenden fria från smitta av covid-19, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Träning 79+ startar upp i säkert format

I våras skulle Kalmars äldreomsorgs nya satsning, att erbjuda gratis träning på gym vid tio tillfällen för personer 79 år och äldre, starta upp.
- Cirka 100 personer hann anmäla sig till denna träningssatsning, men den kunde dessvärre inte komma igång i våras på grund av pandemin, säger Mattias Ask.

Nu i höst kommer Friskis & Svettis att kunna starta upp träningserbjudandet, i ett format som är anpassat för att minimera risk för smittspridning av covid-19. Träningen kommer att ske vid någon av kommunens träffpunkter och genomföras utomhus i mindre grupper. Träningspassen kommer att byggas kring en timmes rask promenad där deltagarna stannar vid fyra till fem tillfällen för att göra övningar för styrka, rörlighet och kondition. Erbjudandet kommer att skickas ut till alla de personer som tidigare har anmält sig till träningssatsningen.

Telefonkontakt för att minska äldres ofrivilliga isolering

- Pandemin har medfört en ofrivillig isolering för många äldre, vilket i flera fall har påverkat den enskildes psykiska mående negativt. Äldreomsorgen i Kalmar öppnade redan i våras upp fyra ”träffpunktstelefoner” för de äldre som har behov av att prata med någon. Dessa telefoner hålls fortsatt öppna, säger Mattias Ask.

Målet med träffpunktstelefonerna är att lindra den ofrivilliga ensamhet pandemirestriktionerna medfört för personer som är 70 år eller äldre. Äldreomsorgen i Kalmar har dessutom en seniorlots och en anhörigstödjare som aktivt arbetar med samtalsstöd för behövande äldre.

Fakta om samtalssatsningarna

De fyra ”träffpunktstelefonerna” bemannas med personal från de ordinarie träffpunkterna. Telefontider till ”träffpunktstelefonerna” är kl. 9.00-12.00 på vardagar. ”Träffpunktstelefonerna”, seniorlotsen och anhörigstödjaren kan nås via Kalmar kommuns kontaktcenter på telefonnummer: 0480-45 00 00. Besök av seniorlotsen kan även bokas vi en digital e-tjänst på www.kalmar.se

Trygghetslarmen fungerar som de ska

I veckan har det rapporterats om trygghetslarm som ej har fungerat i Kalmar län. Trygghetslarmen i Kalmars äldreomsorg har dock inte varit drabbade av denna driftstörning som har förekommit på andra håll i länet.

Kontinuitetsmätningen i hemtjänsten är nu klar

Den uppskjutna personalkontinuitetsmätningen (28 september-11 oktober) vars resultat ska levereras till Socialstyrelsen är nu klar. Kalmar kommuns snitt ger ett resultat på 11,3 olika personal som en omsorgstagare träffade under en tvåveckorsperiod. Resultatet avrundas till 11 personer, då Socialstyrelsen inte vill ha decimaler i rapporteringen.

- Resultatet är i linje med resultatförbättringen som har skett efter ett flerårigt systematiskt arbete med att förbättra kontinuiteten för omsorgstagarna i Kalmars äldreomsorg. Resultatet kan jämföras med år 2014 då personalkontinuiteten var 19 olika personal. Den goda kontinuiteten är en viktig bidragande faktor till den höga nöjdheten inom hemtjänsten i Kalmar. 96 procent av alla omsorgstagare inom hemtjänst i egen regi uppger att de är nöjda med hemtjänsten, säger Mattias Ask.