Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 29 maj

En kort sammanfattning av nuläge inom Kalmars äldreomsorg.

Nuläge antal smittade omsorgstagare

I nuläget har ingen omsorgstagare på kommunens vård- och omsorgsboenden bekräftad smitta av covid-19. Sammantaget har fem omsorgstagare haft covid-19 på vård- och omsorgsboende i Kalmar. För att minska risk för ytterligare smittspridning på boende har omsorgstagare fått flytta från sin ordinarie lägenhet på vård- och omsorgsboendet till evakueringsboendet i Björkenäs efter bekräftad covid-19.

Inom hemtjänstverksamheten är det i nuläget tre omsorgstagare som har en bekräftad smitta Covid-19. På evakueringsboendet i Björkenäs finns det två omsorgstagare.

Fler provtagningar utförs dagligen inom vård- och omsorgsverksamheten vid misstanke om Covid-19 hos omsorgstagare. Det gäller såväl inom vård- och omsorgsboende, hemtjänsten som hemsjukvården. Skyddsutrustning används av personal så länge som misstanke om smitta kvarstår. Utöver detta använder personal visir i samtliga vård- och omsorgsnära insatser i både boende och hemtjänst.

Lex Sarah-anmälan skickas till IVO efter fallolycka

Omsorgsförvaltningen i Kalmar har skickat in en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av en fallolycka på ett boende. Fallet orsakades av en brist i utförandet av insats då en lyftsele ej använts på korrekt sätt vid en förflyttning. Omsorgstagare drabbades av en sårskada i huvudet och trolig revbensskada. Bland åtgärderna för att motverka att liknande händelse ska kunna inträffa igen utbildas samtliga medarbetare på boendet för att säkerställa att rätt kunskap finns om hur aktuell insats ska utföras.

Aktiviteter och underhållning är viktigare än någonsin

Ett flertal aktiviteter har ordnats för de boende under besöksförbudet som till exempel musikuppträdanden utomhus. Äldreomsorgen i Kalmar har den här veckan lämnat in en ansökan till Kampradsstiftelsens Kraftsamling i Småland” –
ett bidrag för att minska isoleringen för Smålands äldre. Ansökans fokus är skapandet av än mer socialt innehåll på vård- och omsorgsboende under det pågående besöksförbudet. Ansökan består av tre delar:

Införskaffande av ett kulturarkiv till alla boenden. För omsorgstagare med demensdiagnos är detta ett bra verktyg att minnas tillbaka från förr i tiden. Materialet underlättar också arbetet för medarbetare gällande uppslag till sociala aktiviteter. Flera aktiviteter kan dessutom genomföras utomhus, vilket är att föredra under rådande pandemi.

Levande musik på vård- och omsorgsboenden. Ansökan omfattar 17 utomhuskonserter med lokala artister på vård- och omsorgsboenden.
Inköp av fler robotkatter. Verksamheten har idag ett par robotkatter och även dessa är mycket populära och efterfrågade. Framför allt personer med en demenssjukdom kan vara hjälpta av sällskap i form av en robotkatt. Ansökan omfattar inköpet av sex stycken nya robotkatter. En struktur för hur katterna ska hanteras finns då verksamheten har utbildade specialistundersköterskor.