Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 9 april

Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 9 april

Fortfarande noll fall på vård- och omsorgsboende

Det finns fortfarande inga bekräftade fall av covid-19 inom Kalmar kommuns vård- och omsorgsboenden. Ett flertal provtagningar har genomförts baserat på uppvisade symptom, men samtliga utförda prover har haft negativa resultat.
– Att vi lyckats hålla smitta borta från våra boenden är väldigt viktigt och visar att vi jobbar på ett bra sätt med att begränsa smittspridningen, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Inom hemtjänsten har ett fåtal omsorgstagare varit på sjukhus med bekräftad smitta. En patient smittad med covid-19 har återvänt hem från sjukhuset med ett mycket begränsat behov av hemtjänst.

Insatser hos personer med misstänkt eller bekräftad smitta
När insatser ska utföras till omsorgstagare med misstänkt eller bekräftad smitta ska medarbetarna alltid använda skyddsutrustning i form av kortärmat eller långärmat plastförkläde, vätskeavvisande munskydd klass IIR, visir eller skyddsglasögon samt skyddshandskar.
– Den skyddsutrustning vi använder inom kommunen är den rekommenderade utrustningen, helt enligt regionens vårdhygieniska riktlinjer, säger Mattias Ask

Anhöriga och omsorgstagare inom hemtjänsten har hört av sig och undrat varför medarbetare inte har mer skyddsutrustning när de utför besök inom hemtjänsten. Skyddsutrustning som till exempel visir och munskydd ska endast användas när misstänkt eller bekräftad smitta föreligger.
– Detta är helt i enlighet med gällande vårdhygieniska riktlinjer för hemtjänsten, vilka är framtagna av Region Kalmar län, säger Mattias Ask.

För att minska smittspridningen arbetar hemtjänsten i Kalmar kommun med att:

  • följa de basala hygienrutinerna
  • planera för en god personalkontinuitet, som minskar antalet olika personal som besöker omsorgstagare
  • personal som uppvisar förkylningssymtom så som snuva, hosta eller feber ska stanna hemma.

– Önskvärt är att omsorgstagare i möjligaste mån vistas i det egna hemmet eller utomhus och avstår från gemensamma aktiviteter där flera personer möts, säger Mattias Ask.

Äldreomsorgen i Kalmar har även tidigare skickat information till omsorgstagare i hemtjänsten där anhöriga och vänner ombeds respektera Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det vill säga avvakta med besök.

Väntar stor leverans av skyddsutrustning

När det gäller skyddsutrustning inväntar äldreomsorgen i Kalmar en större direktleverans av CE-märkta andningsskydd inom kort. I samarbete med bland annat regionen och lokala företag finns det i nuläget tillräckligt med skyddsutrustning i form av exempelvis plastförkläden, munskydd, visir och skyddsglasögon samt skyddshandskar.

– Både medarbetare och omsorgstagare kan känna sig trygga med att vi inför stundande påskhelg har de materiella förutsättningar som krävs för att vi ska kunna följa de vårdhygieniska riktlinjerna och minska risken för en eventuell smittspridning inom äldreomsorgen verksamheter, säger Mattias Ask.

Evakueringsenheten är redo att starta nästa vecka

Den 15 april startar äldreomsorgens evakueringsverksamhet, vilken är särskilt inriktad på att kunna ta emot omsorgstagare som är bekräftade med smitta covid-19. Initialt öppnas verksamheten med fyra lägenheter för att veckan efter kunna växla upp till åtta lägenheter. Maximalt kan evakueringsverksamheten ha 16 lägenheter igång.

Minskad sjukfrånvaro bland personal

– I förra veckans lägesbild rapporterades en hög frånvaro, den har under veckan minskat. Under veckan har det dagligen bokats cirka 80-100 arbetspass med vikarier jämfört med förra veckans 100-120 pass, på grund av akut frånvaro som korttidssjukdom eller vård av sjukt barn, säger Mattias Ask.

Främsta frånvaroorsaken är att personal stannar hemma på grund av förkylnings- eller influensasymptom, helt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, för att skydda de äldre från smitta.

Råd till personer med omsorgsbehov som planerar att besöka Kalmar

Äldreomsorgen i Kalmar kommun avråder omsorgstagare från andra kommuner som har vård- och omsorgsbehov att komma för tillfälliga vistelser i Kalmar. Denna tillfälliga avrådan görs mot bakgrund av rådande pandemi med stor smittorisk, det ansträngda personalläget inom vård- och omsorgen samt Folkhälsomyndighetens råd att begränsa resor.

– Är den enskilde i behov av stöd med omsorgsinsatser vid sin tillfälliga vistelse så är sannolikheten också stor att denne ingår i en riskgrupp. Det här innebär att personer med tillfälliga insatser i exempelvis sommarbostäder inom kommunen inte kommer kunna garanteras omsorgsinsatser i Kalmar kommun. Vi följer Folkhälsomyndigheternas råd under pandemin och följer upp beslut regelbundet, säger Mattias Ask.

Digitala besök av anhöriga och närstående

– Under nästa vecka planerar vi att introducera möjligheten för anhöriga att kunna kommunicera digitalt i videosamtal med omsorgstagare på vård- och omsorgsboenden eller hemtjänst. Vi ser det som viktigt, med bland annat tanke på det nationella besöksförbudet som råder på vård- och omsorgsboenden i hela landet, säger Mattias Ask.

TIC-huset i Kalmar utrustas för att anhöriga som inte har tillräckliga tekniska förutsättningar hemma ska kunna boka in sig för enskilda digitala videosamtal med sina nära och kära. För anhöriga som har tekniska verktyg för videosamtal hemma, kan medarbetare på TIC-huset vid behov hjälpa till för att boka in digitala videosamtal med den närstående på vård- och omsorgsboendet.