Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 24 april

Under veckan som har gått har den kommunala hemsjukvården utfört runt 15 provtagningar i särskilt boende och hemtjänst vid fall där omsorgstagare har visat symptom på misstänkt smitta av covid-19.

Nuläge omsorgstagare och personal

Samtliga provtagningar som har genomförts på omsorgstagare på vård- och omsorgsboende har hittills varit negativa. Kalmar kommun har alltså fortfarande ingen bekräftad covid-19 bland omsorgstagare på vård- och omsorgsboende.

Det nystartade evakueringsboendet i Björkenäs är nu i drift och har under veckan mottagit sina första omsorgstagare från hemtjänst. Verksamheten är till för att minska risken för smittspridning bland äldre. Primär målgrupp för evakueringsboendet är omsorgstagare från hemtjänst, särskilt boende, korttidsverksamhet samt utskrivningsklara från sjukhuset med bekräftad smitta covid-19.

Överlag är personalbemanningen god, med vissa enheter som har det mer ansträngt med en högre korttidsfrånvaro. Rekrytering pågår fortsatt för att få in fler undersköterskor och tim- och semestervikarier till omsorgsverksamheten. Rekrytering pågår även av bemanningssjuksköterskor för att möta den ökade arbetsbelastning som har uppstått till följd av pandemin.

Hygienombud utbildas

- Att hålla de basala hygienrutinerna är prioriterat för att minska risken för smittspridning inom äldreomsorgen. För att stärka det vårdhygieniska arbetet ytterligare satsar äldreomsorgen i Kalmar på att utbilda upp till 100 medarbetare som ska fungera som hygienombud i verksamheten, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Den här utbildningen är ett extra tillägg utöver de riktade utbildningarna i basala hygienrutiner och covid-19 som samtliga medarbetare redan ska ha genomgått.

- Tanken är att hygienombuden med sin ökade kunskap kan bidra till att säkerställa att de basala hygienrutinerna följs fullt ut i arbetsgrupperna, säger Mattias Ask.

25 000 andningsskydd på kvalitetskontroll

I nuläget har äldreomsorgen i Kalmar fortsatt tillräckligt med skyddsutrustning för att följa de vårdhygieniska riktlinjerna från regionen i både hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Under veckan har en leverans av 25 000 CE-märkta FFP2 vätsketäta andningsskydd mottagits. Med anledning av att det har förekommit piratkopior på marknaden har äldreomsorgen i Kalmar som en säkerhetsåtgärd skickat andningsskydden för en extra kvalitetskontroll innan de tas i bruk. Kvalitetsbedömningen väntas klar senast tisdag i nästa vecka.

- Kvalitetskontrollen utförs av forskningsinstitutet RISE som har ett nationellt snabbspår för bedömning av den personlig skyddsutrustningens säkerhet eller kvalitet inom vård och omsorg, säger Mattias Ask.

Arbete med att minska isolering

Äldreomsorgen i Kalmar har nu fått möjligheten att ansöka om 350 000 kronor från Kampradsstiftelsen. Pengarna ska bidra till arbetet att minska isoleringen för Kalmars äldre. Detta genom att underlätta och stödja aktiviteter som kan genomföras med digital teknik, inköp av utrustning eller förstärkning av personella resurser. En ansökan kommer att lämnas in till Kampradstiftelsen under maj månad.