Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 5 juni

Under veckan som gått har flera positiva nyheter nått äldreomsorgens verksamheter. Bland annat ser man att semesterrekryteringen är nära klar och att man under nästa vecka kommer kunna börja ha säkra träffar mellan anhöriga och omsorgstagare på boenden.

Nästan helt klart med semesterrekryteringen

‒ Korttidsfrånvaron inom äldreomsorgen har minskat och fler medarbetare har kunnat komma tillbaka i tjänst efter provtagning med negativt provsvar gällande covid-19, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Semesterrekryteringen är nästan helt klar för den ordinarie vård- och omsorgsverksamheten. Fortsatt riktad rekrytering görs till det planerade covid-19-teamet som startas med huvudinriktning mot hemtjänsten.
‒ Medarbetare som arbetar i covid-19-teamet erbjuds ett pooltillägg på 2 500 kronor i lön samt att arbeta 85 procent med 100 procent lön, säger Mattias Ask.

Säkra mötesplatser på boende

Nu har särskilda mobila plexiglaskonstruktioner börjat levereras ut till de kommunens vård- och omsorgsboenden. Plexiglasen ska möjliggöra för anhöriga att kunna göra fysiska besök utomhus på vård- och omsorgsboende, utan att det är risk för smittspridning. Möteskonstruktionerna ska i första hand användas utomhus och personal kommer att fungera som mötesvärdar.
‒ Alla boenden har ännu inte mottagit sina plexiglas utan de levereras ut löpande. Anhöriga kan börja ta kontakt med ansvarig chef under nästa vecka om möjligheterna att boka in säkra mötestillfällen, säger Mattias Ask.

Det kommer att finnas regler att förhålla sig till för att minska risk för smittspridning i samband med träffar mellan anhöriga och omsorgstagare:

  • max två anhöriga (över 15 år) samt spädbarn per träff
  • ingen besökare får uppvisa några förkylningssymptom, alla ska vara friska
  • fysisk kontakt är inte tillåten, man får inte heller komma över till andra sidan av mötesväggen
  • fikabröd eller annat ätbart får inte delas med varandra.

340 000 kr för fler aktiviteter och underhållning

‒ Äldreomsorgen i Kalmar har glädjande nog fått ansökan till Kampradsstiftelsens Kraftsamling i Småland – ett bidrag för att minska isoleringen för Smålands äldre godkänd, säger Mattias Ask.
Beviljat belopp är ungefär 340 000 kronor som ska användas för att stärka det sociala innehållet på kommunens vård- och omsorgsboenden under rådande besöksförbud. De beviljade medlen ska används till införskaffande av kulturarkiv till alla vård- och omsorgsboenden, inköp av robotkatter samt till att erbjuda levande musik genom 50 utomhuskonserter med lokala artister.

Frisör och fotvård för de äldre på boende

Tidigare har undantag från besöksförbud på boende endast gjorts för medicinsk och akut fotvård. Sedan cirka två veckor tillbaka pågår dock ett arbete på alla boenden för att skapa säkra miljöer för att även yrkesverksamma frisörer och fotvårdare ska kunna utföra sina tjänster för de omsorgstagare som önskar detta.
‒ Det är fortfarande så att inga tjänster kommer att få utföras inne på avdelningarna på boendena. Däremot kommer hår- och fotvård gå att få i de träffpunktslokaler på boenden som har ingång både från boendet och utifrån, säger Mattias Ask.

Symptomfrihet, följsamhet till basala hygienrutiner samt användande av förkläde, handskar och visir är några av kraven för att frisören eller fotvårdaren ska få utföra sina tjänster i träffpunktslokalen.
‒ Vår bedömning att vi genom ovanstående säkerhetsåtgärder kan skapa en säker miljö som minimerar risk för smittspridning av covid-19 samtidigt som omsorgstagarnas behov och önskemål om frisör och fotvård förhoppningsvis kan tillgodoses, säger Mattias Ask.

Nuläge antal smittade omsorgstagare

I nuläget finns det ingen omsorgstagare på kommunens vård- och omsorgsboenden med bekräftad covid-19. På evakueringsboendet i Björkenäs finns det en omsorgstagare med bekräftad smitta. Under de senaste veckorna har det i snitt varit ungefär två till fyra omsorgstagare som har vistats samtidigt på evakueringsboendet.
Inom hemtjänstverksamheten är det i nuläget tre omsorgstagare som har bekräftats bära på smitta av covid-19.