Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 12 november

Dagens lägesrapport handlar till stor del om effekter av beslutet om att Kalmar har lokala allmänna råd under en period om fyra veckor.

Restriktioner vid besök på boende och korttidsverksamhet/växelvård

Det här gäller vid besök på vård- och omsorgsboende:

Äldreomsorgen i Kalmar arbetar fortsatt med reglerade och säkra besök i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin. Med anledning av de nya lokala råden som kommunicerades av Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren den 10 november görs följande revidering av de besöksregler som gäller för vård- och omsorgsboenden i Kalmar kommun:

  • Vid besök på vård- och omsorgsboende ska besökaren använda visir under hela besöket. Detta i syfte att minska risk för smittspridning.
  • I tidigare rutin var visir endast en rekommendation. Visir tillhandahålls av verksamheten.

‒ Under den tidsbegränsade perioden som de lokala allmänna råden gäller för länet uppmanas besökare att avstå från icke-nödvändiga besök för att minimera risken för smittspridning, Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Det här gäller för besök inom korttidsverksamhet och växelvård:

Omsorgstagare är i korttids- och växelvårdsverksamheten en begränsad period innan de återgår till sitt ordinära boende eller flyttar vidare till ett vård- och omsorgsboende. Det betyder att det förekommer mycket in- och utflyttning i dessa verksamheter.
‒ För att förebygga smittorisk har vi beslutat att införa ett tillfälligt besöksförbud inom kommunens korttids- och växelvårdsverksamheter. Förbudet följer samma tidsperiod som de aktuella lokala allmänna råden för länet, säger Mattias Ask.

Ytterligare åtgärder med anledning av skärpta råd

Stängt på samtliga träffpunkter för äldre: Det är inte aktuellt att öppna träffpunkterna under tiden Kalmar har lokala allmänna råd.
‒ Förhoppningsvis kan vi öppna när de skärpta råden lättar, men vi får såklart vänta och göra en bedömning när vi vet hur läget är då, säger Mattias Ask.

Dagverksamhet sker individuellt i det egna hemmet:

Det här är ingen förändring, utan en förlängning av det arbetssätt verksamheten haft en tid. All dagverksamhet för personer med demenssjukdom utförs fortsatt individuellt i omsorgstagarens hem. En förändring kan ske först när de lokala rekommendationerna har tagits bort eller lättats.

Verksamhetsbegränsat arbete: TTF står för tid till förfogande och avser pass där medarbetare inte är schemalagda på den egna enheten, och istället kan stötta upp andra enheter och verksamheter vid exempelvis korttidsfrånvaro. I nuläget ska alla TTF:er verksamhetsbegränsas för att minimera risk för smittspridning. Om man jobbar inom hemtjänsten ska man endast ha TTF-pass inom hemtjänsten och dessutom inom det geografiskt utformade team man tillhör.
‒ I undantagsfall kan avvikelser från riktlinjen göras, exempelvis om bemanning inte kan lösas på annat sätt och omsorgstagares insatser riskeras att utebli, säger Mattias Ask.

Nuläge i äldreomsorgen, covid-19

  • Evakueringsboendet har öppnats upp igen. Två omsorgstagare befinner sig där med bekräftad smitta av covid-19. En av personerna är mottagen från en annan kommun.
  • På medarbetarsidan ser man en högre frånvaro jämfört med samma period föregående år, men läget är under kontroll.
  • Tillgången till skyddsutrustning är fortsatt god.

Lex Sarah-anmälan till IVO

Omsorgsförvaltningen skickar en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, med anledning av en händelse i somras. Under en sammanhängande period av cirka 18 timmar låg upp till 600 trygghetslarm nere. Trots insatta åtgärder ledde detta till att tre omsorgstagare med beviljat trygghetslarm larmat flera gånger utan att få något svar. Två av omsorgstagarna hade fallit hemma och åsamkats lindrigare skador. Ingen behövde uppsöka akut läkarvård.

Åtgärder med anledning av händelserna

När driftstörningen inträffade i somras satte omsorgsförvaltningen in extra personal för att kunna utföra fler tillsynsbesök hos alla omsorgstagare med trygghetslarm. Efter händelsen har omsorgsförvaltningen tillsammans med larmmottagaren Trygghets- och larmcentralen sett över och reviderat aktuella rutiner inför en eventuell framtida driftstörning i trygghetslarmen.

Noterbart är att händelsen har inget samband med det längre avbrottet i trygghetslarmen som drabbade flera kommuner runtom i landet under hösten.