Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 7 maj

I veckans rapport från äldreomsorgen beskrivs läget vad gäller personal, smitta och skyddsutrustning.

Nuläge antal smittade omsorgstagare

I nuläget bär ingen omsorgstagare på kommunens vård- och omsorgsboenden på bekräftad smitta av covid-19. Totalt sedan pandemins start har två omsorgstagare på boende haft bekräftad smitta covid-19. I båda fallen har omsorgstagarna temporärt flyttats från sina ordinarie lägenheter på vård- och omsorgsboende till evakueringsboendet i Björkenäs. På så vis minskar man risken för smittspridning till fler omsorgstagare.

‒ Ytterligare provtagningar har genomförts på aktuellt boende, men i samtliga fall har provsvaren varit negativa, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Inom hemtjänsten finns det i nuläget tre omsorgstagare med bekräftad covid-19.

Fortsatt rekrytering och stora personalbortfall på vissa enheter

Läget är väldigt ansträngt för vissa enheter och frånvaron är generellt betydligt högre än vanligt.

‒ Den senaste veckan har korttidsfrånvaron pendlat mellan 12–16 procent. Vissa enheter har dock ett väsentligt mer ansträngt läge, säger Mattias Ask.

Huvudanledning till korttidsfrånvaron är att medarbetare stannar hemma till följd av luftvägs- eller influensasymptom, helt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att stärka det rådande personalläget fortsätter rekryteringen av vikarier. Äldreomsorgen har även kontakt med bemanningsföretag gällande rekrytering av både undersköterskor och sjuksköterskor.

Utöver extern rekrytering har dessutom viss personal från andra förvaltningar inom kommunen anmält sig frivilligt till att tillfälligt arbeta inom äldreomsorgen.

‒ Vi är glada att få tillökning från personer med bakgrund från vård- och omsorgsområdet. Kommunens vision med kärnan ”Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre” blir extra viktig i sådana här extraordinära lägen, säger Mattias Ask.

Personalförsörjningen hade också kunnat stärkas upp om provtagningar på personal inom den kommunala vård- och omsorgen hade utförts.
‒ Provtagning på kommunal vård- och omsorgspersonal hade haft ett stort värde både för den enskilde medarbetaren och Kalmar kommun som arbetsgivare. Det är centralt för att vi ska kunna minska personalbortfallet och säkra personalförsörjningen inom den kommunala vård och omsorgen, säger Mattias Ask.

Nya riktlinjer gällande skyddsutrustning

Folkhälsomyndigheten har idag lyft fram att om personal använder visir eller munskydd i vård- och omsorgsnära situationer kan det fungera som ett extra skydd för omsorgstagare. Det ska ses som ett komplement till de basala hygienrutinerna och en god struktur i arbetet.

‒ Med anledning av det vill vi införa att medarbetare använder visir vid samtliga vård- och omsorgsnära insatser. I de fall visir ej finns att tillgå ska munskydd användas. Rutin för detta ska snabbt arbetas fram och dialog förs med fackliga parter, meddelar Mattias Ask.

Skyddsutrustning ska framöver även finnas mer tillgängligt i samtliga verksamheter på både boende och i hemtjänst. Den skyddsutrustning som ska användas vid misstänkt eller bekräftad smitta är visir, andningsskydd, platsförkläde och skyddshandskar.

Med anledning av att tillgången till skyddsutrustning har förbättrats ändras rutinerna inom äldreomsorgen i Kalmar. Syftet är att snabba upp processen för användandet av skyddsutrustning när misstanke om smitta identifieras hos omsorgstagare.

‒ I den nya rutinen ska kommunens undersköterskor använda komplett skyddsutrustning direkt då de har identifierat misstänkt smitta och tagit kontakt med ansvarig sjuksköterska. Sjuksköterska gör sedan bedömning om misstanke om smitta kvarstår och skyddsutrustning ska fortsätta användas, säger Mattias Ask.

I den tidigare rutinen har undersköterskan vid misstanke om smitta kontaktat sjuksköterska för en bedömning om misstanke om smitta förelåg och om skyddsutrustning skulle användas.