Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 1 december

Läget är mer ansträngt än tidigare i Kalmars äldreomsorg. Det är fler smittade än tidigare och korttidsfrånvaron bland medarbetare ökar. Just nu är rekryteringsbehovet stort.

Nuläget

I nuläget finns det ingen omsorgstagare med bekräftad smitta Covid-19 på vård- och omsorgsboende i Kalmar kommun.

Det genomfördes en stor smittspårning på vård- och omsorgsboendet Vänskapens väg för drygt en vecka sen, samtliga provtagningar på boendet var negativa. Den skyddsåtgärd som vidtogs i form av en stark avrådan för besök på Vänskapens väg förlängdes därför inte efter den 29 november. För samtliga vård- och omsorgsboenden gäller dock fortsatt att icke-nödvändiga besök bör undvikas under den tid som de lokala allmänna råden gäller.

För de besök som genomförs är det av mycket stor betydelse att besökaren följer de regler för säkra besök som finns på varje vård- och omsorgsboende. Detta för att minimera risken för ytterligare smittspridning av covid-19 bland omsorgstagare och medarbetare.

Inom hemtjänsten finns det tre omsorgstagare med bekräftad smitta av covid-19. På evakueringsboendet Björkenäs finns det sex omsorgstagare med bekräftad smitta. Förberedelsearbete pågår för att inom kort kunna öka upp till sammanlagt tio vård- och omsorgsplatser på evakueringsboendet, för ett kunna möta ett eventuellt ökat behov av omsorgstagare med bekräftad smitta av covid-19.

Visir och munskydd i alla vård- och omsorgsnära insatser

Idag har beslut tagits om att alla medarbetare inom äldreomsorgen som jobbar vård- och omsorgsnära ska ha både munskydd och visir när de är inom två meter från en omsorgstagare. Personalen har tidigare haft visir på sig i dessa situationer. Beslutet baseras på en ökad samhällsspridning i Kalmar och därtill en ökande smittspridning inom omsorgsverksamheten.
– Vi gör bedömningen att vi tar tillräckligt många munskydd för att kunna säkra tillgången, trots att vi ökar användandet markant, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Även besökare på vård- och omsorgsboende ska erbjudas och rekommenderas att använda både visir och munskydd vid sina besök.

Ansträngt bemanningsläge kräver mer rekrytering

– På medarbetarsidan har korttidsfrånvaron har ökat väsentligt under de senaste veckorna. Det beror på att medarbetare stannar hemma vid symtom i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På enstaka enheter har också medarbetare drabbats av covid-19, vilket ökat har personalbortfallet ytterligare, säger Mattias Ask.

För att lösa bemanningssituationen stärker äldreomsorgen upp rekryteringsarbetet för att få in fler medarbetare. Därtill har interna centrala resurser riktats om till hemtjänsten och kartläggning av kompetenser pågår. Bemanningssjuksköterskor finns i verksamheten och även undersköterskor från bemanningsföretag är på gång in i verksamheterna.

Palliativ vård

I föregående vecka förekom det nationell kritik mot hanteringen av palliativ vård av äldre under den pågående pandemin.
– I Kalmar kommuns äldreomsorgsverksamhet har vi inget rapporterat fall där läkarbedömning inte har genomförts före att palliativ vård har inletts. På evakueringsboendet genomfördes läkarbedömningen av palliativ vård initialt på distans. I samtliga ärenden har dock läkarbedömning genomförts innan den palliativa vården inleddes, säger Mattias Ask.

Kontinuitet inom hemtjänsten

Omsorgsförvaltningen mäter varje månad personalkontinuitet inom hemtjänsten. Det som mäts är genomsnittet av antalet olika medarbetare som besöker en omsorgstagare mellan klockan 07:00 och 22:00 under en 14-dagarsperiod.

För perioden 9–22 november var personalkontinuiteten i snitt 13,4 medarbetare.
– Det är en ökning jämfört med tidigare månads mätning. Det har uteslutande sin förklaring i att verksamheten alltid har en högre personalfrånvaro under den senare delen av hösten på grund av säsongsrelaterade sjukdomar och ett ökat uttag av vård av sjukt barn. I år är personalfrånvaron ännu högre på grund av coronapandemin, säger Mattias Ask.

Det nationella genomsnittet för personalkontinuiteten i hemtjänsten, som mättes perioden september/oktober i år, låg på 15 olika personal i snitt under 14 dagar.