Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 2 april

– Den sammantagna bedömningen är att nuläget i Kalmars äldreomsorg är ansträngt, men fortsatt under kontroll, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Status personal

Sedan pandemin blev ett faktum har äldreomsorgen i Kalmar har haft ett högre personalbortfall än vanligt med cirka 10-20 procent oplanerad frånvaro per dag. Ledningen följer utvecklingen av frånvaro dagligen.

– Främsta frånvaroorsaken är att personal stannar hemma på grund av förkylnings- eller influensasymtom, helt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, för att skydda de äldre från smitta, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

För att lösa situationen med större resursbortfall har omsorgsförvaltningen, tillsammans med socialförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning rekryterat in fler vikarier och bett sommarjobbare att börja tidigare än vanligt.

Under mars månad anställdes över 60 nya timvikarier. Dessa har nu genomgått utbildning inom områdena basala hygienrutiner, läkemedelsutbildning, förflyttningsteknik och social dokumentation.

– Vi har dessutom rekryterat fler undersköterskor som stöttar upp sjuksköterskeverksamheten med utökade hälso- och sjukvådsdelegeringar, säger Mattias Ask.

Om det skulle fattas vikarier finns tydliga prioritetsordningar för verksamheterna. I hemtjänsten kan det handla om att tillfälligt ställa in vissa insatser, som till exempel städ.

Smittoläge i äldreomsorgsverksamheter

I nuläget är det två fall där omsorgstagare har haft bekräftad smitta av covid-19 inom Kalmars äldreomsorgsverksamheter. Det ena ärendet har varit i hemtjänst och det andra ärendet har tidigare befunnit sig i korttidsverksamheten.

– Smittskydd har genomfört både smittspårning och provtagning med andra omsorgstagare i verksamheten. Samtliga av dessa prov har haft ett negativt resultat, säger Mattias Ask.

Äldreomsorgen i Kalmar följer Region Kalmar läns riktlinjer och har samma hantering av omsorgstagare med misstänkt smitta i hemtjänst, vård- och omsorgsboende och korttidsverksamhet:

Steg 1. Omsorgstagare med förkylningssymtom som snuva, hosta eller feber isoleras i hemmet/lägenheten/rummet.

Steg 2. Kontakt tas med sjuksköterska som vid behov rådgör med ansvarig primärvårdsläkare.

Steg 3. Vid misstänkt smitta tar sjuksköterska med skyddsutrustning till personalen i hemtjänsten/på boendet/på korttiden.

Skyddsutrustning som ska användas är:

  • kortärmat plastförkläde (vid risk för kraftig förorening av kläder eller underarmar rekommenderas långärmat plastförkläde)
  • vätskeavvisande munskydd klass IIR
  • visir eller skyddsglasögon
  • skyddshandskar.

Steg 4) Primärvårdsläkare tar sedan vid behov kontakt med infektionsmottagningen (Covid-infektionsläkare) för bedömning och fortsatt handläggning.

Steg 5) Om man är inne hos omsorgstagare och håller ett avstånd på mer än en meter behövs ingen skyddsutrustning. Vid vård- och omsorgsnära arbete ska skyddsutrustning användas.

  • Basala hygienrutiner gäller.
  • Omsorgstagaren ska uppmanas att hosta och nysa i engångsnäsduk som läggs direkt i en plastpåse och hanteras som konventionellt avfall. Omsorgstagaren skall därefter tvätta händerna med tvål och vatten.
  • Begränsa antalet personal som vårdar brukaren.

Skyddsutrustning

Äldreomsorgen i Kalmar har tillgång till den skyddsutrustning som krävs i samband med misstänkt smitta, enligt regionens riktlinjer. Skyddsutrustning är en bristvara i stora delar av landet och är en utmaning. Kommunen lägger regelbundet nya beställningar för att säkra det ökande behovet av skyddsutrustning i verksamheten. Det gäller alltifrån handdesinfektionsmedel till munskydd.

– Bedömningen nu är att vi även framåt kommer att tillgång till nödvändig skyddsutrustning för att säkra personalens arbetsmiljö och minska smittspridning till andra omsorgstagare, säger Mattias Ask.

Förberedelser pågår för tillfällig evakueringsenhet Utifrån bedömningen att antalet omsorgstagare med bekräftad smitta kommer att öka i Kalmar planerar omsorgsförvaltningen för att starta upp en ny evakueringsverksamhet i fristående lokaler i Björkenäs. Inriktningen för verksamheten att det blir en tillfällig vistelse för omsorgstagare som har bekräftad covid-19.

Evakueringsenhetens syfte är att försöka minska smittspridningen till andra omsorgstagare eller andra äldre i samhället. Det handlar om såväl omsorgstagare som kan komma direkt från sjukhuset till omsorgstagare som kommer från andra vård- och omsorgsboenden.

– Planen är att initialt starta upp med ett mindre antal lägenheter för verksamheten, men vid behov finns möjlighet att växla upp till 16 lägenheter på evakueringsenheten, säger Mattias Ask.

Just nu på går rekrytering av personal till enheten, den beräknas vara klar nästa vecka. Bedömningen är att man då ska kunna starta verksamheten.

Besöksförbud

På nationell nivå råder besöksförbud på vård- och omsorgsboende och korttidsverksamhet, enligt beslut av regeringen.

– För Kalmars del är detta helt i linje med de besöksrestriktioner som redan fanns för dessa verksamheter. Som förordningen föreskriver kan enstaka undantagsfall medges av ansvarig enhetschef för verksamheterna. Det kan till exempel handla om närmast anhörigas sista farväl i samband med vid vård i livets slut, säger Mattias Ask.

Det är mycket viktigt att anhöriga och vänner respekterar Folkhälsomyndighetens rekommendationer och avvaktar med besök om de har förkylnings- eller luftvägssymtom. Tidigast två dagar efter att den besökande är helt symtomfri kan besök ske.

Viktiga roller

– Våra medarbetare gör ett otroligt jobb i den här ansträngda situationen, varje person och yrkesgrupp är mycket viktig för att helheten ska fungera och för att vi ska kunna bedriva en trygg vård och omsorg. Jag och mina chefskollegor är så imponerade av engagemanget och drivet hos alla yrkesgrupper, säger Mattias Ask, avslutningsvis.