Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg 17 april

Inga nya fall av covid-19 har konstaterats i Kalmars äldreomsorg under den senaste veckan. Nytt för den här veckan är att kommunen har fått möjligheten att utföra egna provtagningar på vård- och omsorgsboenden vid misstänkt smitta Covid-19 hos omsorgstagare.

‒ Kommunens sjuksköterskor har utfört fem provtagningar på omsorgstagare och samtliga har haft ett negativt resultat, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Ytterligare misstänkta ärenden av covid-19 har förekommit, men de har kunnat avskrivas efter hand utan att provtagning varit nödvändig. I samtliga dessa fall när misstänkt smitta förekommer skall personalen använda skyddsutrustning i allt vård- och omsorgsnära arbete.

Minskad påverkan på verksamheten

För Kalmar kommuns del har det varit väsentligt färre personer än vanligt som behövt tillfälligt stöd av hemtjänst, hemsjukvård- eller korttidsverksamhet efter hemgång från sjukhusvistelse.

Evakueringsboendet i Björkenäs för omsorgstagare med bekräftad smitta Covid-19 är nu uppstartat med plats för fyra omsorgstagare. Vid behov finns det lägenheter för 16 omsorgstagare.

‒ Inga personer har hittills varit aktuella för boendet, eftersom vi inte haft några nya fall av covid-19 inom Kalmars äldreomsorg. Evakueringsboendet har inte heller behövts för personer som fått lämna sjukhuset, säger Mattias Ask.

Trenden med minskad korttidsfrånvaro på personalsidan från föregående vecka har fortsatt. Under veckan som har passerat har det bokats cirka 50-90 arbetspass med vikarier per dag på grund av akut frånvaro som korttidssjukdom eller vård av sjukt barn, jämfört med förra veckans 80-100 pass.

Man arbetar fortsatt med extra vikarier för att lösa situationen. Därtill pågår rekryteringsarbete av bemanningssjuksköterskor för att stärka upp hälso- och sjukvårdsorganisationen och möta den ökande belastning som pandemin har för sjuksköterskeverksamheten.

Digitala samtal med anhöriga igång

‒ Som vi kunde informera om föregående vecka har vi arbetat för att få till digitala möten mellan anhöriga och deras närstående på vård- och omsorgsboenden. Vi är sedan igår eftermiddag igång med tekniken, säger Mattias Ask.

Varje förmiddag mellan klockan 09:00 och 11:00 finns det möjlighet att kontakta Kalmar kommuns seniorlots via telefon för att boka in en tid för ett digitalt röst- och bildsamtal med sin närstående på vård- och omsorgsboendet.

‒ TIC-huset i centrala Kalmar har utrustats med webb- och konferensteknik för detta ändamål, om man som anhörig inte har tekniken som krävs hemma, säger Mattias Ask.

Viktigt med sekretess – även vid pandemi I veckan har omsorgsförvaltningen lämnat in en personuppgiftsincident till Dataskyddsinspektionen, efter att en medarbetare har röjt information om omsorgstagares hälsotillstånd till utomstående. Utöver anmälan till Dataskyddsinspektion görs en Lex Sarah-utredning med anledning av det inträffade.

‒ Omsorgsförvaltningen har informerat samtliga medarbetare att sekretessen och tystnadsplikten alltid gäller när det gäller omsorgstagares personliga förhållanden, det gäller självklart även i dessa corona-tider. Finns det behov av debriefing i arbetsrelaterade frågor kan man som medarbetare vända sig till sin närmaste chef, säger Mattias Ask.

Utbildningsinsats för samtliga medarbetare inom äldreomsorgen Samtliga medarbetare, inklusive alla vikarier, inom äldreomsorgen i Kalmar ska utbildas i covid-19.

‒ Det faktum att prognosen för en större tillökning av antal fall med covid-19 i Kalmar län har skjutits till maj ger äldreomsorgen i Kalmar ytterligare värdefull tid för att genomföra nödvändiga utbildningar och säkra att de basala hygienrutinerna fungerar inom organisationen, avslutar Mattias Ask.