Tidplan

Planprocessen

Tidplanen för översiktsplanen har förlängts för att utreda möjligheten att etablera ett luftvärnsregemente. Tanken är att planen ska ut på en andra granskning under 2023.

Processen för att ta fram den nya översiktsplanen regleras av plan- och bygglagen samt miljöbalken. Planprocessen består av flera steg. Vi befinner oss nu mellan samråd och granskning, vilket innebär att vi sammanställer alla inkomna synpunkter och bearbetar planförslaget inför granskningen.

Samråd

Under samrådet kan alla som bor i kommunen, myndigheter och andra berörda lämna in synpunkter om planförslaget. Detta sker för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet hölls under våren och sommaren 2021.

Granskning

Efter samrådet ska alla synpunkter samlas och redovisas i en samrådsredogörelse. Förslaget till översiktsplanen kan sedan ändras och jobbas om beroende på vilka synpunkter som kommit in. Det omarbetade förslaget ställs sedan ut ännu en gång, nu tillsammans med samrådsredogörelsen. Detta för att alla som bor i kommunen, myndigheter och andra berörda ska ha möjlighet att ta del av ändringarna som har gjorts i planförslaget. Synpunkter kan lämnas in igen. Granskning hölls under våren 2022.

En andra granskning planeras under 2023.

Antagande

Efter att planförslaget har varit på granskning får endast mindre justeringar genomföras innan översiktsplanen antas av kommunfullmäktige. Om större ändringar sker behöver planförslaget ställas ut en gång till.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande. Den kan därför inte överklagas när det gäller innehållet. En översiktsplan kan endast överklagas om den juridiska processen inte uppfylls eller om beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen än kommunfullmäktige.

Kontakt

Fler sidor inom ny översiktsplan

Pågående arbete med ny översiktsplan

Tidplanen för översiktsplanen har förlängts för att utreda möjligheten att etablera ett luftvärnsregemente.

Samrådsversion 2021 - översiktsplan

Här kan du läsa hela samrådsversionen av den nya översiktsplanen.

Bakgrund

Kalmar växer och därför behöver vi ta fram en ny översiktsplan.

Avslutat samråd

Den nya översiktsplanen var på samråd 10 maj till 31 juli 2021.

Senast uppdaterad: 20 september 2022
Publicerad: 3 maj 2019