Tidplan

Tidslinje för processen med översiktsplanen

Den 19 juni 2023 antog kommunen den nya översiktsplanen vid ett möte i kommunfullmäktige. Beslutet har överklagats och översiktsplanen har därför inte vunnit laga kraft.

Processen för att ta fram den nya översiktsplanen regleras av plan- och bygglagen samt miljöbalken. Planprocessen består av flera steg.

Samråd

Under samrådet kan alla som bor i kommunen, myndigheter och andra berörda lämna in synpunkter om planförslaget. Detta sker för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet hölls under våren och sommaren 2021.

Granskning

Efter samrådet ska alla synpunkter samlas och redovisas i en samrådsredogörelse. Förslaget till översiktsplanen kan sedan ändras och jobbas om beroende på vilka synpunkter som kommit in. Det omarbetade förslaget ställs sedan ut ännu en gång, nu tillsammans med samrådsredogörelsen. Detta för att alla som bor i kommunen, myndigheter och andra berörda ska ha möjlighet att ta del av ändringarna som har gjorts i planförslaget. Synpunkter kan lämnas in igen. Granskning I hölls under våren 2022. Granskning II hölls 6 februari till 10 maj 2023.

Antagande

Efter att planförslaget har varit på granskning får endast mindre justeringar genomföras innan översiktsplanen antas av kommunfullmäktige. Om större ändringar sker behöver planförslaget ställas ut en gång till.

Den 19 juni 2023 antog kommunen den nya översiktsplanen vid ett möte i kommunfullmäktige. Planen vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade protokollet från kommunfullmäktige lagts ut på kommunens digitala anslagstavla, eller efter att inkomna överklaganden hanterats. Det justerade protokollet med beslutet lades ut den 3 juli 2023.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande. Den kan därför inte överklagas när det gäller innehållet. En översiktsplan kan endast överklagas om den juridiska processen inte uppfylls eller om beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen än kommunfullmäktige.

Fler sidor inom ny översiktsplan

Pågående arbete med ny översiktsplan

Den nya översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 19 juni 2023.

Bakgrund

Kalmar växer och därför behöver vi ta fram en ny översiktsplan.

Samrådsversion 2021 - översiktsplan

Här kan du läsa hela samrådsversionen av den nya översiktsplanen.

Granskningsversion I 2022 - översiktsplan

Här kan du läsa hela granskningsversion I av den nya översiktsplanen.

Granskning II 2023 - översiktsplan

Den andra granskningen av översiktsplanen är nu avslutad.

Senast uppdaterad: 21 augusti 2023
Publicerad: 3 maj 2019