Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Tidplan

Planprocessen

Översiktsplanen kommer att vara på samråd från 10 maj till 31 juli 2021. Då kan du ta del av förslaget och komma med dina synpunkter.

Antagande av den nya översiktsplanen planeras att ske i december 2022. Processen för att ta fram den nya översiktsplanen regleras av plan- och bygglagen samt miljöbalken. Planprocessen består av flera steg. Vi befinner oss nu i det första skedet att ta fram ett planförslag. Det är ett omfattande arbete där utvecklingsstrategier och mark- och vattenanvändningskartor ska tas fram. En invånardialog genomfördes under sommaren 2019 om begreppet livskvalitetet som är ledord för översiktsplanen.

Samråd

Samråd för översiktsplanen planeras att ske under våren och sommaren 2021. Under samrådet har alla som bor i kommunen, myndigheter och andra berörda möjlighet att lämna in synpunkter om planförslaget. Detta sker för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Utställning

Efter samrådet ska alla synpunkter samlas och redovisas i en samrådsredogörelse. Förslaget till översiktsplanen kan sedan ändras och jobbas om beroende på vilka synpunkter som kommit in. Det omarbetade förslaget ställs sedan ut ännu en gång, nu tillsammans med samrådsredogörelsen. Detta för att alla som bor i kommunen, myndigheter och andra berörda ska ha möjlighet att ta del av ändringarna som har gjorts i planförslaget. Synpunkter kan lämnas in igen. Utställning planeras att ske under våren 2022.

Antagande

Efter att planförslaget har ställts ut får endast mindre justeringar genomföras innan översiktsplanen antas av kommunfullmäktige. Om större ändringar sker behöver planförslaget ställas ut en gång till. Antagande av kommunens nya översiktsplan planeras att ske i december 2022. En översiktsplan är inte juridiskt bindande. Den kan därför inte överklagas om innehållet. En översiktsplan kan endast överklagas om den juridiska processen inte uppfylls eller om beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen än kommunfullmäktige.

Kontakt

Fler sidor inom ny översiktsplan

Bakgrund

Kalmar växer och därför behöver vi ta fram en ny översiktsplan.

Samråd

Under perioden 10 maj till 31 juli 2021 kan du lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan.

Senast uppdaterad: 10 maj 2021
Publicerad: 3 maj 2019