Bakgrund

Panoramavy över Kalmar från slottet

Efter att den gällande översiktsplanen antogs juni 2013 så har Kalmar vuxit mer än väntat, vilket är en positiv utveckling för kommunen. Framtidstron är stark.

Enligt plan och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. En aktuell översiktsplan bidrar även till att stärka kommunens attraktionskraft och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt.

Den gällande översiktsplanen för kommunen antogs av kommunfullmäktige 2013. Den stödjer sig bland annat på statistik om hur befolkningsutvecklingen såg ut under perioden 2000-2010. Då ökade befolkningen i snitt med 300 invånare per år. Sedan översiktsplanen antogs har befolkningen däremot ökat varje år med omkring 1000 invånare. Detta har ställt nya krav på kommunens planberedskap gällande bostäder och verksamheter. Det är även viktigt att satsningar på service, teknisk försörjning, grönområden och andra aspekter följer med i den utvecklingen.

Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2018 att en ny och digital översiktsplan ska tas fram för hela kommunen. Ledord för den nya översiktsplanen är livskvalitet. Under 2019 bedrevs ett arbete för att definiera vad det innebär för kommunens fortsatta utveckling bland annat med hjälp av en invånardialog och framtagandet av en omvärldsanalys. Därefter har ett planförslag arbetats fram.

Fler sidor inom ny översiktsplan

Pågående arbete med ny översiktsplan

Den nya översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 19 juni 2023.

Tidplan

Arbetet påbörjades 2019 och pågår under flera år. Läs mer om när olika saker händer här.

Samrådsversion 2021 - översiktsplan

Här kan du läsa hela samrådsversionen av den nya översiktsplanen.

Granskningsversion I 2022 - översiktsplan

Här kan du läsa hela granskningsversion I av den nya översiktsplanen.

Granskning II 2023 - översiktsplan

Den andra granskningen av översiktsplanen är nu avslutad.

Senast uppdaterad: 4 maj 2021
Publicerad: 3 maj 2019