New European Bauhaus - Visionsarbete för Gamla industriområdet

Kalmar kommun deltar i ett EU-projekt, New European Bauhaus, där ett visionsarbete kommer att tas fram för Gamla industriområdet.

Hållbar stadsutveckling i gemensam dialog
Kommunen vill genom dialog och engagemang från berörda se hur Gamla industriområdet kan utvecklas till en del av innerstaden på ett hållbart sätt och stå robust inför kommande klimatförändringar.

Gamla industriområdet är cirka 100 hektar. En yta lika stor som Malmen och Kvarnholmen tillsammans. Idag har området flera olika verksamheter, men inga bostäder eller parker. I nuvarande översiktsplan och förslag till ny översiktsplan lyfts områdets möjligheter för utveckling av Kalmars innerstad till en blandad stadsdel. En blandstad innehåller precis som det låter en blandning av olika funktioner, exempelvis arbetsplatser, bostäder, service, fritids- och rekreationsområden. En funktionsblandad stad bidrar till att fler människor bor och arbetar på samma yta. På så sätt skapas förutsättningar för ett rikt stadsliv, attraktivitet och upplevelsen av trygghet under dygnets alla timmar.

Utvecklingen av Gamla industriområdet är ett långsiktigt arbete som tar sikte på år 2050. Tillsammans med företag och andra aktörer som berörs ska en visionsbild för framtiden tas fram. Den gemensamma visionsbilden ska användas som stöd i kommande arbete. Visionsbilden redovisas i ett program inför en fördjupad översiktsplan som tydliggör olika frågor som behöver hanteras och visar olika förslag på hur området kan utvecklas.


New European Bauhaus
New European Bauhaus är ett koncept som EU-kommissionen tog fram år 2020. Konceptet främjar kreativa utformningar och samarbeten mellan olika kunskapsområden. Syftet med konceptet är att skapa hållbar arkitektur och hållbara samhällen. Samarbeten mellan kunskapsområden (så som exempelvis vetenskap, teknik, konst- och kultur) kan leda till nya sätt att tänka, göra, utforma, bygga och bo. Det är ett initiativ som lyfter fram betydelsen av estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna omställningen av samhället.

Konceptet fokuserar på tre områden:

  • Hållbarhet
  • Estetik
  • Inkludering

Fler sidor inom fördjupade översiktsplaner

Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen

Om våra planer för Kvarnholmens utveckling

Fördjupad översiktsplan för Norrliden

Den fördjupade översiktsplanen för Norrliden antogs 2011

Fördjupad översiktsplan för Södra staden

I februari 2015 antogs den fördjupade översiktsplanen för Södra staden

Senast uppdaterad: 13 december 2022
Publicerad: 24 november 2022