Uppföljningssamtal

Fyra kvinnor och en man går på en promenad och pratar med varandra.

Verksamheten behöver säkerställa att deltagaren förstår, utvecklas och följer sin plan. Många deltagare behöver också uppdatera planen efter att ha fått nya insikter och upptäckt nya möjligheter.

Motiverande samtal längs vägen har behövts. Personalen bör jobba jämlikt utifrån bland annat kön och språkgrupper så att alla individer blir uppmärksammade. Vissa grupper tar inte för sig på samma sätt som andra.

Vi önskade kartlägga alla våra deltagare utifrån de mallar vi utformat och ändrat efter hand. Då vi jobbat med hela människan är det många bitar som måste falla på plats för att lära känna en människa och kunna arbeta utifrån individens förutsättningar.

Tydliga, realistiska och individanpassade mål är nödvändiga.

  • Vad som behövs för att nå dessa mål?
  • Vilka hinder finns för att inte uppnå målen?
  • Vilken hjälp behöver individen?
  • Tydliggöra vad man kan, för att sedan samtala om vad man vill och hur man kan nå det.
  • Hur kan individen hjälpa sig själv och vilken stöttning behövs då?

Uppföljningssamtal är önskvärt varannan månad, var tredje har upplevts vara för lite.

Det är viktigt att individen själv får utrymme att tänka och landa i sina beslut, inte att personal ger färdiga lösningar och har en färdig plan. Att ta ett eget ansvar för sin tid på Bas KALMAR är nödvändigt och det är något som måste följas upp varje dag.

Individens eget mående är lika viktigt att synliggöra och ta hänsyn till. Här sker samtal kring grundkunskap för den egna hälsan, både psykiskt och fysiskt. Det kan exempelvis handla om samtal om livet i hemlandet och nu, men även innan och under tiden på Bas KALMAR.

Motivation

Individerna på Bas KALMAR behöver oftast motiveras för att vilja och våga ta nya steg. I vissa perioder behöver deltagaren mycket stöd, då deltagaren inte alltid mår så bra, andra gånger går det lättare.

Värderingar kring exempelvis jämlikhet och eget ansvar kan vara svåra att ändra på men Bas KALMAR försöker att så frön till ett vidare tänkande. Värderingarna skiljer sig mycket i olika länder och här är det viktigt med en ömsesidig förståelse. Både individen och samhället har ansvaret för att en människa ska må bra.

I Bas KALMAR utgår personalen från individens resurser; hur lyckades deltagaren i livet i hemlandet och hur kan hen lyckas här. Vi jämför livet från hemlandet med här, exempelvis hade deltagaren lätt att få jobb i hemlandet för att hen hade ett brett nätverk av kontakter. Många deltagare tror att Sveriges myndigheter hjälper en att få ett jobb, här är det viktigt att tidigt klargöra att det är individens eget ansvar.

Exempel 1

En kvinnlig deltagare har avslutat sin tid på Bas KALMAR och påbörjat SFI. Så glad och nöjd. Hade lärt sig lite svenska själv, men behövde hjälp att styra upp sitt liv. Lärt sig komma varje dag, komma i tid, lärt sig cykla, lärt sig egen studieteknik. Blivit öppnare, gladare och hjälpsam. Tipsade andra deltagare hur man kan lära sig nya saker. Fått starkare självkänsla och motivation till ett liv i Sverige. Börjat fundera på jobb. Så roligt att få vara med om detta. När hon lärt sig cykla köpte hon sig en cykel och kan nu cykla till SFI varje dag.

Det har varit lättare att arbeta med de deltagare som hade ett arbete i hemlandet och därmed arbetslivserfarenhet. Av naturliga skäl har det varit svårare med de deltagare som bara har med sig hemarbetande från hemlandet, då de inte har någon referensram. Den gruppen behöver få nya referensramar som de förstår, exempelvis hur framtiden ser ut för deras barn. Barnen har en klar plats i familjen, med mat och bra framtid, men vad barnen tänker och tycker spelar inte så stor roll.

Fokus i uppföljningssamtalen

I samtliga uppföljningssamtal är det viktigt att fokusera på lösningar istället för problem. Vi har också samtalat om lämplig start för SFI, men tid spelar otroligt stor roll. Vi har låtit det ta tid.

Självständighet har varit ledordet i personalens coaching-arbete och dessa delar har varit viktiga i det arbetet:

  • Språket. Att kunna prata svenska i vardagslivet.
  • Samhället. Att kunna göra sig förstådd och bli delaktig.
  • Påverkan. Att kunna ta sig från hemmet till Bas KALMAR och känna att man kan påverka sin situation.

Bas KALMAR vill väcka individens tankar på framtiden, vilket jobb som kan passa och vikten av att kunna språk. Exempelvis om deltagaren klarar SFI B, kan hen då klara att komma in på lokalvårdsutbildning?

Delaktighet

Delaktighet har vi arbetat mycket med på BasKALMAR, det är det som tar längst tid och mest tålamod för att nå individen och få förtroende. Just delaktighet kan vara svårt för individen att ta på då alla inte har tänkt i dessa banor förut.

Exempel 2

En kvinna som bott ett tag i Sverige men har svårt att prata, frågade en annan kvinna på Bas KALMAR som bott i Sverige i åtta månader hur hon lärt sig svenska så snabbt. Kvinnan svarade att hennes familj tittar mycket på svensk tv, pratar med andra svenskar och försöker hjälpa varandra med språket hemma. Kvinnan som frågade fick sig en tankeställare och svarade att hennes familj bara ser på arabisk tv och bara pratar arabiska med varandra.

Värdegrund

Personalen har behövt jobba fram en gemensam värdegrund för sig själva som har format verksamheten och som deltagarna har fått ta del av genom samtal. Bas KALMAR ger tid för deltagarna att känna sig trygga i den nya miljön. Bas KALMAR har arbetat med att visa och ge känsla av att individen är accepterad oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning och så vidare.

"Jag är en självständig person nu, jag klarar mycket utan att be om hjälp. Jag kan åka buss, betala med kort och ta ut pengar och även låna böcker själv".
Deltagare på Bas KALMAR

Fler sidor inom vägen genom bas

Process för Bas KALMAR

När tiden på Bas KALMAR har närmat sig sitt slut har projektet haft kontakt med de olika instanserna inför SFI-star

Ansökan till Bas

Individer med kort eller ingen studiebakgrund som är nya i Sverige har fått hjälp att ansöka om plats till Bas KALM

Inskrivningsmaterial

Individen behöver förstå vad som förväntas av personen och vad verksamheten innehåller.

Välkomstsamtal

Den dagen som deltagaren börjar så får de enskild information på sitt modersmål om vad som gäller på Bas KALMAR.

Avslutningssamtal

Avslutningssamtal har skett utifrån uppföljningsplanen samt de underlag som kommit in från personalen.

Överlämningssamtal till SFI, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten

I mitten av projektet startades en arbetsgrupp mellan Bas KALMAR, SFI, Arbetsförmedlingen samt socialtjänsten.

Senast uppdaterad: 9 december 2021
Publicerad: 28 juli 2021