Planprogram för Snurrom

Bilden visar en strukturbild över Snurrom.

Strukturbild tagen ur planprogrammet.

Sedan planprogrammet godkändes har vidare fördjupningar gjorts. Den 23 maj 2024 godkändes ett struktur- och kvalitetsprogram i Samhällsbyggnadsnämnden § 76. Programmet visar hur marken i etapp 4 och 5 kan gestaltas och vidareutvecklas. 

Uppdaterade handlingar finns under fliken Fördjupningar av planprogrammet längre ner på sidan.

I Snurrom vill vi skapa den moderna friluftsstaden i norra Kalmar. Här möts natur och stad, friluftsliv och vardagsliv. I friluftsstaden ska du ha nära till sport och natur, men även tillgång till mötesplatser, service, handel, nöjen och arbetsplatser.

I området ska det finnas en stor variation av olika former av bostadsbebyggelse men även ett utbud av kommersiell service och skola. Stadsdelen ska vara en attraktiv plats för både invånare och besökare att bo, leva och mötas i. Redan nu står omkring 1100 bostäder klara och när allt är utbyggt förväntas 8 400 människor kunna bo och arbeta här. I området har byggnation av nya bad- och friskvårdsanläggningen påbörjats och den planeras vara klar i slutet av år 2025.

Föreslagen utveckling av stadsdelen Snurrom

Samhällsbyggnadskontoret i Kalmar har tagit fram ett förslag för utvecklingen av Snurrom i form av ett planprogram. Planprogrammet visar översiktligt strukturen och målbilden för utvecklingen av stadsdelen. I planprogrammet ingår Krafslösa, Vimpeltorpet och Snurrom. Planprogrammet överensstämmer med Översiktsplanens intentioner. Kommunens bedömning är att genomförandet av planprogrammet kan antas medföra betydande miljöpåverkan och därför har en strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning upprättats enligt miljöbalken 6 kap 5-12 §§.

Syftet med planprogrammet

  • Utreda förutsättningar och fastställa en övergripande struktur
  • Starta och underlätta påbörjade och framtida detaljplaner och deras genomförande
  • Skapa en gemensam grund för dialog och förståelse

Kontakta oss vid frågor

Birgit Endom, 010-352 00 00, birgit.endom@kalmar.se
Daniela Edvinsson, 010-352 00 00, daniela.edvinsson@kalmar.se

Processen för planprogram och detaljplan

Ett planprogram tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner för ett större område. Programmet ska ange en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Planprogrammet skickades på samråd till andra kommunala förvaltningar, myndigheter och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget inför fortsatt detaljplanering. Syftet med ett planprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda ska ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta. Planprogrammet är inte juridiskt bindande men är vägledande för den framtida planeringen av området.

Synpunkterna från samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse som har godkänts tillsammans med planprogrammet av samhällsbyggnadsnämnden. Därefter görs vanligtvis flera detaljplaner för olika delar av det område som planprogrammet täcker, och där planprogrammet utgör ett vägledande dokument. Under fortsatta arbetet med detaljplaner planeras markens användning på en ännu mer detaljerad nivå.

Illustration av planprocessens steg.

Bilden visar processen för planprogram och detaljplaner. Just nu är planprogrammet godkänd som illustreras i den streckade cirkeln. Eftersom att planprogrammet godkänts kommer vidare arbete med detaljplaner att påbörjas.

Fler sidor inom snurrom

Snurrom, etapp 2

Snurrom fortsätter att utvecklas med nya bostäder i form av bostadsrätter och radhus.

Snurrom, etapp 3

Syftet är att möjliggöra för villatomter.

Snurrom, etapp 4a

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för skolverksamhet, bostäder och ett nytt huvudstråk.

Översiktsbild Snurrom

Inom Snurrom och norra delen av Vimpeltorpet växer det fram en ny stadsdel.

Snurrom, bad och friskvårdsanläggning

Vi planerar för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom.

Ny förskola i Snurrom

Start av förskolan ska ske till höstterminen 2025 och inflyttning i LSS-boendet sker också under hösten 2025.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 1 februari 2022
Publicerad: 5 februari 2021