Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Snurrom, etapp 2

Kartbild Snurrom, etapp 2

Snurrom fortsätter att utvecklas med nya bostäder i form av bostadsrätter och radhus.

Bostadsområdet fortsätter att utvecklas

 

Vi planerar för kommande markanvisningstävling under första halvåret av 2021. I en markanvisningstävling avgörs vilket eller vilka företag som får möjlighet att bygga i området.

Gatubyggnation

I ett första steg byggs gatorna ut med vatten- och avloppsledningar, fjärrvärme, el, fiber och belysning för att försörja hela området. Gång- och cykelvägar tas även med i detta arbete för att göra området tillgängligt.

Park- och torgytor

Just nu pågår planering av park- och torgytorna inom Snurrom etapp 2. Vi kommer att anlägga dem under tiden som bostäderna byggs i området.

Hur påverkar det mig?

Under byggtiden är framkomligheten begränsad. Det innebär att du som går, cyklar eller kör bil kan bli tvungen att välja en annan väg än den du brukar. Följ skyltningen, så hamnar du rätt. Tänk på att sänka hastigheten när du passerar byggplatsen, så hjälper du de som arbetar att få en säker arbetsplats.

Tidplan

Byggnationen av gatorna och tillhörande ledningar startar i början av 2021 och pågår fram till vintern 2021. Därefter kommer blivande fastighetsägare att börja bygga bostäderna. Olika fastighetsägare har olika tidplaner för när det kommer att bli klart.

Under byggtiden behöver fastighetsägarna komma fram till fastigheten med tunga transporter och maskiner. Innan detta arbete är klart kan vi från kommunens sida inte bygga klart allt som planerats eftersom det då riskerar att köras sönder i arbetena. Därför färdigställer vi området allt eftersom bostäderna blir klara.

Kontakt

Pernilla Juto, projektledare gatubyggnation, 0480 - 45 04 38
Josefine Blomlöf, exploateringsingenjör, 0480 - 45 00 88

Fler sidor inom snurrom

Planprogram för Snurrom

Planprogrammet tar ett helhetsgrepp om Snurrom och hur Kalmar kommun vill utveckla området.

Snurrom, bad och friskvårdsanläggning

Vi planerar för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom.

Snurrom, etapp 1

2016 drog arbetet igång med att bygga ett nytt bostadsområde i Snurrom.

Publicerad: 5 februari 2021