Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Snurrom, etapp 1

Kartbild över Snurrom, etapp 1.

2016 drog arbetet igång med att bygga ett nytt bostadsområde i Snurrom för att möjliggöra fler bostäder i Kalmar samt fortsätta arbetet med att bygga ihop Kalmar med Lindsdal.

I den första etappen har omkring 900 hyresrätter och en förskola med fyra avdelningar byggts. Gator och ledningar har byggts ut för att göra det möjligt för fastighetsägare att bygga sina bostäder.

Gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar ramar in området för att boende smidigt och bekvämt ska kunna ta sig till och från Snurrom och för att det ska vara lätt att nå naturområdena runtomkring. Från området når du lätt huvudcykelvägen längs Norra vägen som leder till Kalmar och Lindsdal.

Vissa gång- och cykelvägar inom området är ännu inte klara. Det gäller till exempel Prästkragevägen och Skvattramsvägen.

Natur med lek

I mitten av området finns en naturyta med en mindre lekplats. Området är belyst så att det går att leka här även när det är mörkt.

Komplettering av utrustningen för små barn kommer att göras för att skapa större variation, förbättra tillgängligheten och skapa spännande äventyr för våra små.

Torgyta

Den första platsen som besökare och boende i Snurrom kommer att möta är ett mindre torg som vi kallar Entrétorget. Här kommer vi att bygga en samlingsplats för boende i området. På torget kommer vi att plantera träd och här kommer det även att finnas sittplatser.

Stråk

Mellan söder och norr skapas ett stråk genom området som passerar mellan bostäderna och vidare förbi naturområdet på ena sidan och förskoletomten på den andra.

Tidplan

Under byggtiden behöver fastighetsägarna komma fram till fastigheten med tunga transporter och maskiner. Innan detta arbete är klart kan vi från kommunens sida inte bygga klart allt som planerats eftersom det då riskerar att köras sönder i arbetena. Därför färdigställer vi området allt eftersom bostäderna blir klara.

Nu har alla bostäder färdigställts inom Snurrom etapp 1. Vi tar därför nu ett krafttag med att göra färdigt området och kompletterar med det som saknas. Allt beräknas att bli klart till sommaren 2021.

Kontakt

Pernilla Juto, projektledare gatubyggnation, 0480 - 45 04 38
Edyta Krawus, projektledare parkbyggnation, 0480 - 45 03 20
Josefine Blomlöf, exploateringsingenjör, 0480 - 45 00 88

Fler sidor inom snurrom

Planprogram för Snurrom

Planprogrammet tar ett helhetsgrepp om Snurrom och hur Kalmar kommun vill utveckla området.

Snurrom, bad och friskvårdsanläggning

Vi planerar för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom.

Snurrom, etapp 2

Snurrom fortsätter att utvecklas med nya bostäder i form av bostadsrätter och radhus.

Publicerad: 5 februari 2021