Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Fjölebro, Lindsdal - Del av Västerslät 9:17 med flera

Varför?

Planens syfte är att bygga vidare Fjölebro söderut med bostäder i en grön, småskalig stadsmiljö och därmed stärka kopplingen mellan Lindsdal och Kalmar. Närmast E 22 möjliggörs verksamheter som tar tillvara ett gott kommunikationsläge utan att störa omgivande bostäder.

Vad?

Planförslaget möjliggör cirka 55 småhus och 130 lägenheter. Planens syfte är att bygga vidare Fjölebro söderut med bostäder i en grön, småskalig stadsmiljö och därmed stärka kopplingen mellan Lindsdal och Kalmar. Närmast E 22 möjliggörs verksamheter som tar tillvara ett gott kommunikationsläge utan att störa omgivande bostäder.

Området är strategiskt beläget mellan kulturlandskapet i väster och kusten. I planarbetet tittar vi på möjligheten att bygga nya bostäder med god livsmiljö, med bra kollektivtrafikförbindelser och gång-och cykelvägar till Kalmar. Planen fullföljer utvecklingen av Fjölebro söderut, på sikt har vi även ambitionen att fortsätta utvecklingen av Lindsdalsvägen och Västerslät-området.

Genomförande av detaljplanen ligger i linje med översiktsplanens intentioner.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Senast uppdaterad: 18 september 2019
Publicerad: 21 januari 2019