Hembiträdet 4 och del av Hembiträdet 5, Fjölebro

Bilden visar en illustration över hur platsen kan utvecklas med samrådsförslaget.

Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra för uppförande av flerfamiljshus. Utformning anpassas till angränsande fastigheter samt tar hänsyn till platsens förutsättningar för att skapa en bullerskyddad miljö.

Vad?

Planförslaget möjliggör för byggnation av flerbostadshus på fastigheten, samt tillhörande bostadsgård och parkering. Närmast Lindsdalsvägen tillåts tre våningar med en upptrappning längre in i området till fyra våningar. Totalt planeras cirka 40 hyreslägenheter. Den nya bebyggelsen ska anpassas till den bebyggelse som görs på intilliggande fastighet österut sett till utformning, placering av byggnader och stråk.

När?

Detaljplanen blev antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2023-04-20 och fick laga kraft 2023-05-19.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Fler sidor inom lindsdal

Askkakan 3 (Lindsdals centrum)

syftet är att skapa förutsättningar för bostäder, centrum och omsorgsboende.

Fjölebro

Här planerar vi för bostäder och verksamheter

Hundrastgård i Lindsdal

Här planerar vi för en hundrastgård i skogsmiljö, storlek cirka 35 gånger 45 meter.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 5 september 2023
Publicerad: 6 februari 2023