Askkakan 3, Lindsdal centrum

Visionsbild - Askkakan 3 (Lindsdals centrum)

Översiktsbild

Varför?

Planområdet är beläget i Lindsdals centrum cirka 10 kilometer från Kalmar centrum. Inom planområdet finns både offentliga och kommersiella verksamheter som ICA Supermarket, bibliotek, frisörsalong, veterinär och pizzeria. Det finns även en familjecentral i samma byggnad som biblioteket. Inom området finns också torg, gator, parkering, busshållplats, stenmurar, träd och mindre grönytor. Askkakan 3 skulle kunna utvecklas med mer bostäder, centrumverksamheter och omsorgsboende för att skapa ett större utbud av service och bostäder i centrum. Det bidrar även till ett blandat stadsdelscentrum som kan ge ökad trygghet.

Vad?

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostäder, centrumverksamheter och omsorgsboende inom planområdet. Planen möjliggör också för en ny gång- och cykelväg längs Förlösavägen och Kanngjutarvägen för att koppla samman gång- och cykelnätet bättre i området.

När?

Detaljplanen vann lagakraft 2022-07-20.

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Fler sidor inom lindsdal

Fjölebro

Här planerar vi för bostäder och verksamheter

Hundrastgård i Lindsdal

Här planerar vi för en hundrastgård i skogsmiljö, storlek cirka 35 gånger 45 meter.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 4 januari 2024
Publicerad: 3 januari 2022