Vad är det som är viktigt efter tiden på Bas KALMAR?

Bas KALMAR ser att alla aktörer behöver fortsätta stärka och visa gruppens potential både för dem själva men även för andra i samhället som till exempel arbetsgivare.

Arbetsförmedlingen ställer frågan om vem som har huvudansvaret för denna målgrupp. Stöttning och förförståelse behövs på olika sätt även framöver. Bas har hjälpt till inom några delar, nya aspekter och behov kommer att dyka upp.

Språkstöd behövs vidare för många deltagare på SFI och under andra arbetsmarknadsaktiviteter. Stöttning av utveckling i svenskan behövs även i vidare arbetsmarknadsinsatser för denna målgrupp.

SFI har dokumenterat vilka elever som tidigare har gått på Bas KALMAR för att kunna följa upp hur deras studier går. SFI kan se att gott samarbete och täta kontakter samt dialoger mellan SFI och kommunen är viktigt för att målgruppen ska lyckas. Kommunen behöver ha en röd tråd i sitt arbete kring individen.

Individerna i gruppen behöver bli sedda utefter individuella behov och utvecklingsmöjligheter. Att fortsätta ha ett helhetsperspektiv:

  • Hur ser familjesituationen ut?
  • Hur ser hälsostatusen ut?
  • Hur klarar deltagaren vardagslivet?
  • Hur ser boende, ekonomi och kommunikation ut?

    Man kommer inte kunna överblicka besparingarna vad gäller minskat ohälsotal hos målgruppen, stärkt självförtroende, att ta makten över sin situation och att de kommit närmare arbetsmarknaden – men att de som gått på Bas KALMAR överlag mår bättre - det märks.

Fler sidor inom framgångsfaktorer

Vad har gjort att deltagarna utvecklats och integrerats bättre i Kalmar?

Här redovisas vad nyckeln är till ökad inlärning och en bredare förståelse hos målgruppen.

Vad är det unika med Bas KALMAR?

Bas KALMAR:s verksamhet har genomgående fokuserat på enkelhet, repetition och att ge en bra grund för lärande.

Framgång och utmaningar med Bas KALMAR i framtiden enligt Bas-personalen

Personalen berättar om vad som har varit framgångsfaktorer och vad som varit utmanande under projektets gång.

Publicerad: 26 maj 2021