Arbetsuppgifter för personalen

Här presenteras de olika arbetsuppgifterna för de olika arbetsrollerna i Bas KALMAR:s verksamhet.

Pedagog

 • Ansvara, planera och genomföra praktisk och teoretisk undervisning i grupp, helst i olika nivågrupper: för analfabeter och för de som kan läsa och skriva lite.
 • Följa upp och hjälpa till att hålla ordning i deltagarnas pärmar
 • Ge och följa upp läxor varje dag – det gör stor skillnad för deltagarna som ofta är ovana vid att studera.
 • Ansvara för utveckling och metodutveckling av sitt pedagogiska arbete
 • Boka lokal eller studiebesök i sitt ämne

Handledare

Förbereda pärmar med innehåll som ges till varje deltagare vid start på Bas KALMAR. Pärmen fylls med lista på personal, kontaktuppgifter till en personal på Bas KALMAR som deltagaren ska anmäla frånvaro till, schema, kalender för fyra månader framåt.

 • registrera närvaro
 • ha kontakt med introduktionshandläggare på enheten flykting och integration, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen angående möten samt boka eller avboka lokal för det
 • skriva upp tider i en gemensam kalendern där informationen delas på personalens morgonsamlingar
 • kontakta frånvarande elever samt meddela dem schemaändringar
 • uppdatera lista med namn, kontaktuppgifter
 • hjälpa deltagare till självständighet i rapportering till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
 • hjälpa deltagare med deras post och kontakta handläggare vid behov.
 • boka lokal eller studiebesök
 • eventuellt ansvara, planera och genomföra för undervisning
 • samtal med deltagare:
 • inskrivningssamtal
 • välkomstsamtal där man berättar för nya deltagare om Bas KALMAR
 • motiverande samtal, regelbunden uppföljning för att planera mål och hur de ska nås
 • avslutningssamtal samt diskutera vad planen är efter Bas KALMAR, annan aktör tar ofta över
 • kontakt med SFI och Arbetsförmedlingen
 • ansvarar för och uppdaterar lista angående start, uppföljnings- och slutdatum på Bas KALMAR
 • Arbetsgrupp med Arbetsförmedlingen, SFI och socialtjänsten

Projektledare

 • Starta projektet, anställa personal, bestämma inriktning och mål.
 • hålla ihop helheten
 • arbetsleda personalen
 • hålla i morgonsamling, personalmöte, samtal
 • schemaläggning
 • kontakt med styrgrupp: AF, FoI, soc
 • kontakt med Kalmar kommun, ESF, Veta, andra ESF-projekt och andra projekt
 • anordna studiebesök utanför sin egen stad på Bas eller på andra ställen
 • rapportering och dokumentation till ESF varje månad
 • basmöte
 • avsluta och dokumentera projektet

Projektadministratör

 • Rapportera varje månad till ESF, SCB – för deltagare och personal

Extern tolk, modersmålslärare och språkstöd

Är man extern tolk, modersmålslärare eller arbetar med språkstöd stödjer man deltagarnas hemspråk på olika sätt. Tolk via tolkförmedling på modersmålet hjälper till för att få igång bra samtal längs vägen. Språkstöd behövs i alla olika ämnen men speciellt i de teoretiska momenten. Läs-och skrivinlärning har fungerat bra via skolmottagningens modersmålslärare.

Övriga arbetsuppgifter

Andra arbetsuppgifter som gäller hela personalen är administrativa som att besvara e-post, ansvara för att ta till sig information, delta aktivt i personalmöten både i den lilla gruppen men också med alla på enheten. Personalen ska också redovisa och beskriva till styrgruppen och ESF hur projektet arbetat för att nå resultat och effekter under aktuell redovisningsmånad.

Utefter intresse och kunskap har personalgruppen delat upp ansvaret för att:

 • göra bildspel varje månad och SFI-start
 • spela Kahoot som avslutning på periodens tema
 • göra olika tipspromenader
 • skriva dagsschema på anslagstavla i korridoren för alla deltagare att titta och försöka läsa på
 • ansvar för bil, cyklar, datorer/iPads, material, inköp, med mera
 • hjälpa till att hålla ordning i lokalerna.

Fler sidor inom förutsättningar för goda effekter

Jobba på Bas KALMAR

För att arbetet ska flyta på behövs pedagoger som är trygga i sig själva och har en positiv människosyn.

Utbildning och kompetensutveckling för personal

Här kan du läsa mer om hur personalen på Bas KALMAR har arbetat och kontinuerligt skaffat sig nya kunskaper.

Samverkan

Här presenteras Bas KALMAR:s organisation och samverkan utifrån styrgrupp, arbetsgrupp och referensgrupp.

Senast uppdaterad: 26 november 2021
Publicerad: 26 maj 2021