Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret arbetar inom områdena fysisk planering, miljö, lantmäteri, GIS, mätning, energirådgivning, livsmedel, hälsoskydd och naturvård.

Kontoret hanterar också bygglovfrågor där stadsmiljö, gestaltning och bevarande är viktiga delar.

Samhällsbyggnadskontoret lämnar också bidrag till anpassning av bostäder så att äldre och/eller funktionshindrade kan bo kvar i sin bostad.

Samhällsbyggnadskontorets olika tjänster hittar du under de sidor som riktar sig till dig som invånare och till dig som näringsidkare. Nedan under "Mer information" hittar du länkar dit. Lättast hittar du våra tjänster genom att söka i sökrutan efter det du vill hitta.

Kontakt

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Utbildningsförvaltningen

I verksamheten, som omfattar öppen förskola, förskola, grundskola, fritidshem och särskola, finns cirka 8 500 barn ...

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret ger stöd och service till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med dess arbetsutskott, plan...

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vänder sig till alla Kalmar kommuns invånare och de som besöker vår ko...

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen ansvarar för hemtjänst, särskilt boende och andra stödinsatser till äldre personer

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ser till att det finns ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, transport-, v...

Socialförvaltningen

Hit kan barn och ungdomar och deras familjer samt vuxna vända sig för att få stöd och hjälp.

Södermöre kommundelsförvaltning

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av Kalmar kommun.

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Senast uppdaterad: 22 november 2019
Publicerad: 30 mars 2017