Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 15 politiskt tillsatta ledamöter, som bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi.

Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet liksom över de kommunala bolagen och kommunalförbunden.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Ordförande är Johan Persson (S), 1:e vice ordförande är Hanne Deverén (M) och 2:e vice ordförande Liselotte Ross (V).

Övriga ledamöter är:

Kommunstyrelsen har tre utskott


Arbetsutskottet
bereder ärenden som rör ekonomisk planering och personal- och organisationsutveckling.

Planutskottet beslutar om prioritering av planarbete och bereder ärenden som rör fysisk översiktsplanering, mark- och exploateringsfrågor och miljö- och naturresursplanering.

Utskottet för integration och arbetsmarknad i syfte att hitta nya kreativa lösningar för att möta de stora integrationsutmaningar som Kalmar står inför och att trösklarna in på arbetsmarknaden ska minska för att därigenom bidra till att flera människor kommer i egen försörjning.

Fler sidor inom kommunens organisation

Förvaltningar och bolag

Kalmar kommun har åtta olika förvaltningar, alla med sitt eget verksamhetsområde.

Kommunalråd och oppositionsråd

Kalmar kommun har fyra kommunalråd och två oppositionsråd.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen.

Revisorer

Kommunens revisorer är utsedda av fullmäktige med uppdrag att granska de verksamheter, som styrelse och nämnder bed...

Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer inom specifika områden.

Senast uppdaterad: 19 mars 2020
Publicerad: 30 mars 2017