Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Utbildningsförvaltningen

I verksamheten, som omfattar öppen förskola, förskola, grundskola, fritidshem och särskola, finns cirka 8 500 barn och ungdomar från 1 till 16 år och cirka 1 500 anställda uppdelade på 30 förskolor och skolor.

Utbildningsnämndens förvaltningskontor har till uppgift att:

  • verkställa och följa upp politiska beslut som rör utbildningsnämndens ansvarsområde och ge service åt nämndens politiker,
  • ge råd och stöd till barn, ungdomar och deras vårdnadshavare samt ge information till allmänheten och
  • ge råd och stöd till rektorer, förskolechefer, personal samt samordna, utveckla och utvärdera verksamheten.

Kontakt

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret ger stöd och service till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med dess arbetsutskott, plan...

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vänder sig till alla Kalmar kommuns invånare och de som besöker vår ko...

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen ansvarar för hemtjänst, särskilt boende och andra stödinsatser till äldre personer

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret arbetar inom områdena fysisk planering, miljö, lantmäteri, GIS, mätning, energirådgivning,...

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ser till att det finns ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, transport-, v...

Socialförvaltningen

Hit kan barn och ungdomar och deras familjer samt vuxna vända sig för att få stöd och hjälp.

Södermöre kommundelsförvaltning

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av Kalmar kommun.

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Senast uppdaterad: 22 november 2019
Publicerad: 30 mars 2017