Kommunens revisorer

Revisorernas förhållningssätt till sitt uppdrag

Kommunens revisorer är utsedda av fullmäktige med uppdrag att granska de verksamheter, som styrelse och nämnder driver. För att skapa förtroende för sitt arbete vill Kalmar kommuns revisorer vinnlägga sig om att:

  • vara framåtsyftande, verka för utveckling, förbättring och en effektivare verksamhet,
  • genomföra revisionen i positiv anda genom dialog med förvaltningar, nämnder och bolagsledningar,
  • agera opolitiskt i sitt revisionsuppdrag,
  • sträva efter samförstånd mellan de förtroendevalda revisorerna,
  • arbeta med mål att nå konkreta resultat,
  • ha goda kontakter med förtroendevalda, anställda och medborgare.

Lekmannarevisorer i kommunala bolag

Fullmäktige utser två av revisorerna jämte suppleanter i varje bolag. Genom detta utvidgade uppdrag kan kommunens r

Revisionsrapporter

Revisorerna granskar regelbundet olika områden i den kommunala verksamheten. Efter granskningarna skrivs en revisio

Revisorernas bevakningsområden

De nio valda revisorerna gör mellan sig en arbetsfördelning av bevakningsområden, som omfattar styrelsen och samtli

Vad gör revisorerna?

Kommunens revisorer uppmärksammar förändringar som berör den kommunala sektorn och strävar efter att hålla hög aktu