Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Varför behövs Bas KALMAR?

Tre kvinnor och en man går utomhus i höst- och vinterkläder.

För att kunna ge rätt hjälp och stöttning behövs en förståelse för människors bakgrund och hemländers samhällsstrukturer och deras erfarenheter därifrån.

Målgruppen består ofta av kortutbildade vuxna som tidigare haft begränsade möjligheter att lära sig läsa och skriva. Bas KALMAR önskar bryta mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerade strukturer på arbetsplatser och skapa trygghet så att deltagarna vågar träna på sina färdigheter i samhället. Projektet syftar också till att bättre ta tillvara på arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens genom att bättre matcha mellan individens förutsättningar, arbete och utbildning. Då blir det även lättare att sträva efter ett hållbart arbetsliv.

Flykting- och integrationsenheten i Kalmar kommun ser ett större behov av mer grundläggande vardagslivskunskap hos kvotflyktingar än andra flyktingar som har haft sin asyltid i Sverige.

Människor som tidigare har liten eller ingen erfarenhet av skolgång har en längre väg att komma in i samhället än andra när de kommer till Sverige. Det tar tid att landa i allt som är nytt. Nyanlända människor behöver få en möjligt att förstå vad som förväntas av dem, vad de själva har för ansvar och vad de kan förvänta sig av samhället. Lyckas detta så ökas välmående både för individen och samhället.

“I hemlandet var det ju krig, elände, rädsla, otryggt, man visste inte vad som skulle hända nästa timme, det var mycket oro. Men här är det något helt annat. Här känner man sig trygg, man kan gå vart man vill, ta hand om sig själv. Eftersom man inte har oro och är rädd kan man ta hand om sig själv bättre, hälsan, ta hand om sig, utvecklas.” Bas KALMAR-deltagare

Det saknas delvis förståelse för målgruppen hos myndigheter och olika aktörer. Det blir ett problem när myndigheter och olika aktörer informerar målgruppen utan att förstå att deras information inte når fram.Genom att samla människor från målgruppen i en heltidsaktivitet med personal som kan följa upp individerna över tid kan många missförstånd och misslyckanden undgås. Personalen i heltidsaktiviteten behöver ha olika kompetenser, förslagsvis med en inriktning mot svenskinlärning, modersmål/språkstöd, friskvård och coaching mot deltagande i både samhället och arbetslivet. Heltidsupplägget ger både trygghet och översikt, till skillnad från när individerna bollas mellan olika aktörer. Det blir tid för att informera, lära ut, motivera och svara på frågor. Informationen och motivationen behöver ofta upprepas många gånger för att individerna ska kunna ta till sig kunskapen, frågorna från individerna kommer ofta efterhand.Modersmålsundervisning och språkstöd ökar avsevärt möjligheten för individerna att förstå och ta till sig information och kunskap samt vad som förväntas av dem. Det underlättar att lära sig läsa och skriva på sitt modersmål när man ska lära sig ett nytt språk.

Sammanfattning om varför Bas KALMAR behövs

  • Baskunskaper inom andra ämnen än språk, hjälper deltagarna att förstå och kunna tillgodogöra sig SFI-studierna.
  • Det råder stor okunskap i målgruppen kring friskvård, kost, sömn och motionera ökar möjligheten till inlärning.
  • Målgruppen saknar ofta kunskap om sina skyldigheter, rättigheter, förväntningar och vilket personligt ansvar de har.
  • Bas KALMAR har visat jämställdhet i praktiken i att både män och kvinnor är deltagare och att samma aktiviteter erbjuds till alla. Hela det första året var könsfördelningen hälften/hälften, sedan något fler kvinnor i gruppen.
  • Arbetsförmedlingen har kunnat se att kvinnorna hittat större driv i sin egen process efter tiden på Bas KALMAR.

Fler sidor inom projektets syfte

Bas KALMAR:s grundprinciper och mål

Här kan du läsa om de grundprinciper och mål som Bas KALMAR arbetat för.

Senast uppdaterad: 9 december 2021
Publicerad: 24 maj 2021