Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Bakgrund

Två kvinnor sitter i förgrunden och diskuterar leendes. I bakgrunden sitter en kvinna och en man och diskuterar och dricker kaffe.

Samhället strävar mot att nyanlända ska lyckas med sina SFI-studier, att de ska våga använda ett nytt språk, ges möjligheten till ett arbete och egen försörjning samt att de ska känna sig delaktiga i samhället.

Flykting och integration har under många år haft en introduktionsverksamhet för nyanlända som de kallat Mötesplatsen. En plats där nyanlända välkomnas till Kalmar kommun under cirka 8 veckor. De får ett socialt sammanhang tidigt, språkträning samt lära känna Kalmar på olika sätt. Introduktionshandläggarna finns nära till hands och vägg i vägg. Under tiden på Mötesplatsen kartläggs deltagarna i viss mån för att underlätta vid SFI-starten som sker efteråt. Mötesplatsen och SFI såg att många inte klarade av SFI på grund av kort skolbakgrund i sitt hemland. De behövde mer stöd och tid för att bli redo. Kalmar kommun behövde en verksamhet som ger dem tid att förbereda kortutbildade nyanlända för SFI men också det nya livet i Sverige.

ESF-projekt

För att kunna genomföra verksamheten Bas KALMAR så har den kommunala verksamheten Flykting och integration ansökt och fått beviljat stöd från Europeiska socialfonden (ESF).

Utvärdering av projektet

Alla ESF-projekt måste utvärderas. Analys och strategiföretaget Veta Advisor AB har utvärderat Bas KALMAR.

Veta Adviser har i sin utvärdering av Bas KALMAR sett att det har visat sig att:

  • Dagens etableringsprocess är att den är dåligt anpassad till projektets målgrupp –
    nyanlända med mycket kort eller ingen formell utbildning.
  • En stor del av de som påbörjar SFI i dag inte är mogna för att ta till sig studier på den nivån. Språkträning behövs under en längre tid och med andra metoder än vad SFI kan ge.
  • Baskunskaper inom andra ämnen än språk är nödvändiga för att kunna ta tillgodogöra sig SFI-studier.
  • Arbetsförmedlingen skickar i dag målgruppen till insatser som inte är anpassade utan kräver datavana samt läs och skrivförmåga. Därmed går SFI-timmar till spillo vilket medför kostnader för samhället och ett misslyckande för de enskilda individerna.
  • Inträdet på arbetsmarknaden eller fortsatta studier fördröjs och försvåras.
  • Avbrutna studier eller studier som fullföljs utan att målen uppnås är ett misslyckande både för samhället och för de enskilda individerna.
  • I förlängningen leder detta till arbetslöshet och utanförskap.

Bas KALMAR startade 13 augusti 2018 med 28 deltagare, lika könsfördelning, 14 män och 14 kvinnor som snabbt utökades med några till. Sommaren innan Bas KALMAR startade hade Kalmar kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen och SFI utgått utifrån SFIs bedömning och deras kölista, där projektet fick namn på individer som SFI ansåg passade att börja med Bas KALMAR innan de sedan gick SFI.

På grund av covid-19 fick Bas KALMAR förändrad verksamhet det sista året och stängdes i förtid den 21 augusti 2020. Bas KALMAR har sammanlagt haft 88 personer aktiva i projektet, 54 kvinnor och 34 män.

Bas KALMAR vill föra vidare sina erfarenheter och den kunskap vi fått längs vägen under dessa två år. Få aktörer ser hela människan. Arbetsförmedlingen kollar på arbetsförmågan, SFI på språket, Socialtjänsten på om målgruppen är självförsörjande eller inte. Introduktionshandläggarna hinner inte träffa målgruppen tillräckligt ofta för att kunna upptäcka allas behov och svårigheter. Detta innebär att ingen ser hur hela personen mår, hur deras hälsa är, självförtroende och kunskaper. Bas KALMAR har stärkt deltagarna i språket, men även som personer, som föräldrar och relationen mellan makar.

Fler sidor inom om projektet bas kalmar

Beskrivning av verksamheten Bas KALMAR

Bas KALMARs målgrupp har varit kortutbildade vuxna nyanlända, tidigt i etableringen.

Projektets syfte

Med språkträning som en röd tråd är ambitionen att utveckla och testa en ny modell som fångar upp de kortutbildade.

Målgrupp

Här kan du läsa vilka kriterier som har uppfyllts för att ingå i Bas KALMARs målgrupp

Samarbete

Bas KALMAR samarbetar med SFI, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten samt Flykting och Integration.

Senast uppdaterad: 9 december 2021
Publicerad: 24 maj 2021