Bas KALMAR:s grundprinciper och mål

De grundprinciper och mål som Bas KALMAR arbetat för är:

  • Förbättra kvinnor och mäns språkmässiga förutsättningar att tillgodogöra sig SFI- studier och förbättra deras kunskaper i allmänorienterade basämnen.
  • Öka kvinnor och mäns delaktighet ge och känsla av socialt sammanhang redan i ett tidigt skede av etableringsprocessen.
  • Höja kvinnor och mäns motivation, självförtroende, kunskap om möjligheter på den svenska arbetsmarknaden och till vidare studier.
  • Förbättra kvinnor och mäns hälsa.
  • Lika behandling - Inga grupper utesluts eller behandlas avvikande utan inkluderas oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionshinder.
  • Ge stöd i läs- och skrivinlärning i sitt modersmål

Fler sidor inom projektets syfte

Varför behövs Bas KALMAR?

För att kunna ge rätt hjälp och stöttning behövs en förståelse för människors bakgrund.

Senast uppdaterad: 20 september 2022
Publicerad: 24 maj 2021