Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Beskrivning av verksamheten Bas KALMAR

Bas KALMAR:s målgrupp har varit kortutbildade vuxna nyanlända, tidigt i etableringen, vilket innebär vuxna som tidigare har haft begränsade möjligheter att lära sig läsa och skriva.

Bas KALMAR:s uppdrag är att förbereda dem för SFI. Projektet har gett målgruppen en bra grund att stå på i språk, basämnen, friskvård och hälsa. Kunskap om vardagslivet och samhället har varit en stor del av uppdraget. Bas KALMAR har varit en skolliknande aktivitet. För att lära sig ett nytt språk är det en fördel att blanda teoretiska och praktiska moment. Genom projektet har deltagarna fått en bra grund, en bas att stå på, för att klara det första steget in i ett nytt samhälle. Individens behov har stått i fokus i att känna sig sedd och trygg.

Läs och skrivinlärning på svenska har erbjudits varje dag men svenska språket har också ingått i allt som gjorts.

Den digitala kompetensen har byggts upp undan för undan utifrån deltagarens förkunskaper. För de som har lärt sig läsa och skriva har en datakurs också erbjudits en eftermiddag per vecka.

Basämnen är exempelvis hälsa, matematik, omvärldskunskap, digitala verktyg. För målgruppen är friskvård och hälsa ett nytt och viktigt område. Detta har inneburit både teori och praktiska moment som att cykla, simma, promenader, Friskis&Svettis och annan idrott. Vi har haft rörelsepass inlagt i schemat varje dag under veckorna.
Bas KALMAR har gjort studiebesök och utflykter runt om i Kalmar. Utifrån årstid och intressen har det erbjudits olika aktiviteter så som bakning, hantverk, språkcafé eller trädgårdsodling i små odlingslådor.

Modersmål är oerhört viktigt i inlärningen av ett nytt språk. Bas KALMAR har en gång i veckan erbjudit modersmålsundervisning i den mån som kommunen har haft modersmålslärare på plats. Projektet har haft ett gott samarbete med grundskolans skolmottagning.

Utöver detta är coaching, motivation och stöd viktigt då Bas KALMAR har jobbat individuellt för att varje person ska lyckas och se sin framtid i nya studier eller jobb. Deltagarna har fått hjälp att styra upp sitt liv och sin vardag och börjat få förståelse för det svenska samhället.

Dessutom har Bas KALMAR genomsyrats av en känsla av sammanhang, värme, meningsfullhet och begriplighet tack vare heldagsaktivitet, hjärtlig gemenskap och en personalgrupp som har gett av sig själva. Bas KALMAR är en plats där individen förbereds för vidare SFI-studier genom att lära sig att ha en egen åsikt och där deltagarna har fått en stärkt självkänsla.