Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Samarbete

Bas KALMAR har från början haft en styrgrupp med deltagare från de olika samarbetsaktörerna SFI, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten samt flykting och Integration.

Det har varit beslutsfattande chefer vilket varit nödvändigt för snabba beslut och samtal om övergripande ansvar och arbetssätt.

Under projektets gång har Bas KALMAR träffat kontaktpersoner från dessa aktörer vid enskilda möten men för att underlätta arbetet och stärka relationerna utarbetades det en arbetsgrupp.

I gruppen fanns kontaktpersoner från SFI, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten samt Bas KALMAR. Arbetsgruppens uppdrag var att sammanställa projektutvecklingen från gång till gång, titta närmare på deltagarna, vilka som skulle avslutas på Bas KALMAR samt vad som händer med dem efter projektet. Arbetsgruppen önskades även komma med tankar inför en implementering. Styrgruppen skulle även kunna ge arbetsgruppen uppdrag.

Två gånger under projektet träffades en referensgrupp med personal från Mötesplatsen, SFI och Bas KALMAR för att diskutera samarbetet, vad som fungerade bra och vad som behövdes förbättras. Inspel från SFI och Mötesplatsen var mycket viktiga för utvecklingen av de språkmässiga delarna av Bas KALMAR.

Fler sidor inom om projektet bas kalmar

Bakgrund

Projektet och samhället strävar mot att nyanlända ska känna sig delaktiga i samhället.

Beskrivning av verksamheten Bas KALMAR

Bas KALMARs målgrupp har varit kortutbildade vuxna nyanlända, tidigt i etableringen.

Projektets syfte

Med språkträning som en röd tråd är ambitionen att utveckla och testa en ny modell som fångar upp de kortutbildade.

Målgrupp

Här kan du läsa vilka kriterier som har uppfyllts för att ingå i Bas KALMARs målgrupp

Senast uppdaterad: 26 november 2021
Publicerad: 24 maj 2021