Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att du erbjuds att vara på korttidshem, hos stödfamilj eller lägerverksamhet.

Genom insatsen får du möjlighet till miljöombyte och frigörelse, samt att dina anhöriga får avlösning.

Vad kostar korttidsvistelse?

Insatser enligt LSS är i princip avgiftsfria. Skäliga avgifter får dock tas ut för bostad, resor, kost, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter enligt de regler som kommunen bestämmer.

Vem kan få korttidsvistelse?

Du som har en funktionsnedsättning och som har rätt till hjälp enligt LSS kan ansöka om korttidsvistelse (om du bor med din familj eller andra närstående).

Ansök om korttidsvistelse

Du själv, din företrädare eller vårdnadshavare ansöker om korttidsvistelse. Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in till kommunen är det en handläggare som utreder om du har rätt till korttidsvistelse. Handläggaren träffar dig för att samtala om vad du behöver hjälp med. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare eller psykolog. Du får ett skriftligt beslut när utredningen är klar.

Om du skulle behöver mer eller mindre korttidsvistelse, måste du kontakta handläggaren om det. Beslutet om korttidsvistelse kommer då att prövas på nytt.

Om jag inte får korttidsvistelse

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga att du inte får korttidsvistelse, kan du ha rätt till annat stöd som passar dig. Prata med din handläggare. Du kan även överklaga beslutet.

Mer information

Fler sidor inom stöd och insatser

Avlösarservice i hemmet

Hjälp och avlösning för anhöriga som behöver vila eller få möjlighet att genomföra egna aktiviteter

Boendestöd

Boendestödet kan vara både ett motiverande stöd och praktisk hjälp med personlig omvårdnad och att sköta hemmet

Bostad med särskild service för vuxna

För dig med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd, vård eller anpassning av bostaden

Daglig verksamhet, sysselsättning

En meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet

Familjehem

Stöd för barn vid svårigheter i familjen som gör att ett barn inte kan bo hemma.

Kontaktperson

För dig som har få kontakter utanför familjen och svårt att skaffa nya på egen hand

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Tillsyn efter skolan från och med vårterminens slut det år du fyller 13

Ledsagarservice

För dig som behöver hjälp att ta dig till olika aktiviteter utanför hemmet

Personlig assistans

Ett personligt utformat stöd för dig som är under 65 år och behöver hjälp att klara grundläggande behov i din varda

Rådgivning och annat personligt stöd

För rådgivning och stöd enligt LSS kontaktar du Region Kalmar län

Vad är LSS?

Vad är LSS?

Senast uppdaterad: 24 augusti 2021
Publicerad: 31 mars 2017